Ekumenický2. Samuelova11

2. Samuelova

Dávidov hriech1 Na prelome roka, v čase kráľov­ských výp­rav, vy­slal Dávid Jóaba a s ním svojich služob­níkov i celý Iz­rael. Tí po­bili Amónčanov a obľah­li Rab­bu, za­tiaľ čo Dávid zo­stal v Jeruzaleme. 2 Keď večer vstal Dávid zo svoj­ho lôžka a pre­chádzal sa po streche kráľov­ského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. Bola to žena veľmi pek­ná. 3 Keď sa Dávid o ňu zau­jímal, po­vedali mu: To je pred­sa Elíamova dcéra Batšeba, žena Chetitu Uriáša. 4 Dávid po­slal po­slov, aby ju pri­vied­li. Keď k nemu prišla, on s ňou spal; práve pred­tým sa očis­tila od svojej mesačnej nečis­toty. Po­tom sa vrátila domov. 5 Žena počala a od­kázala Dávidovi: Som tehot­ná. 6 Dávid oznámil Jóabovi: Pošli mi Chetitu Uriáša. Jóab ho po­slal k Dávidovi. 7 Keď k nemu Uriáš prišiel, Dávid sa ho pýtal, ako sa má Jóab, ako sa má ľud a ako pre­bieha boj. 8 Dávid po­vedal Uriášovi: Choď domov a umy si nohy! Uriáš vy­šiel z kráľovského paláca a za ním nies­li kráľov dar. 9 Uriáš však nešiel domov, ale si ľahol ku vchodu do kráľov­ského paláca spolu s ostatnými služob­ník­mi svoj­ho pána. 10 Dávidovi oznámili, že Uriáš ne­odišiel domov. Dávid sa ho spýtal: Prišiel si pred­sa z cesty. Prečo nej­deš domov? 11 Uriáš od­povedal Dávidovi: Ar­cha, Iz­rael i Júda bývajú v stanoch, môj pán Jóab a jeho služob­níci táboria v poli, a ja by som mal ísť domov, aby som jedol, pil a spal so svojou ženou? Akože žiješ ty a tvoja duša, niečo také ne­urobím. 12 Vtedy Dávid po­vedal Uriášovi: Zo­staň tu ešte dnes, zaj­tra ťa pre­pus­tím. Uriáš teda zo­stal v Jeruzaleme v ten deň i v nasledujúci deň. 13 Dávid si ho po­zval, aby s ním jedol a pil, a opil ho. Večer si šiel Uriáš ľah­núť na svoje lôžko spolu so sluhami svoj­ho pána, domov však nešiel. Uriášova smrť14 Ráno na­písal Dávid Jóabovi list a po­slal ho po Uriášovi. 15 V liste písal: Za­raďte Uriáša do pred­nej línie, do naj­tuhšieho boja. Vy po­tom ustúp­te, nech ho za­siah­nu a za­hynie. 16 Jóab pri ob­liehaní mes­ta za­radil Uriáša na mies­to, o ktorom vedel, že ho bránia udat­ní protiv­níci. 17 Muži mes­ta vy­razili a zaútočili na Jóaba. Spomedzi ľudu pad­lo nie­koľko Dávidových mužov a za­hynul aj Chetita Uriáš. 18 Jóab po­slal Dávidovi hlásenie o celkovom priebehu boja. 19 Po­sla však po­učil: Keď podáš kráľovi správu o celkovom priebehu boja, 20 kráľ sa môže na­hnevať a spýtať sa ťa: Prečo ste sa až na­toľko pri­blížili k mestu? Ne­vedeli ste, že sa z hradieb strieľa? 21 Kto za­bil Jerub­bešetov­ho syna Abímelecha? Nebola to žena, čo na neho zhodila z hradieb mlyn­ský kameň, takže za­hynul v Tébeci? Prečo ste sa teda pri­blížili k hradbám? Vtedy po­vieš: Tvoj služob­ník Chetita Uriáš za­hynul. 22 Po­sol od­išiel a pri svojom príchode oznámil Dávidovi všet­ko, čo po ňom Jóab od­kázal. 23 Po­sol hlásil Dávidovi: Tí muži mali nad nami pre­vahu a vy­razili proti nám do boja, no my sme ich za­tlačili ku vchodu do brány. 24 Luko­strel­ci strieľali z hradieb na tvojich mužov a nie­ktorí z nich za­hynuli. Za­hynul i tvoj služob­ník Chetita Uriáš. 25 Dávid po­vedal po­slovi: Jóabovi oznám: Ne­tráp sa tým, lebo meč za­siah­ne toho či onoho. Zo­sil­ni svoj nápor na mes­to a znič ho. Tak ho po­smeľuj! 26 Keď sa Uriášova žena do­zvedela, že jej muž Uriáš za­hynul, oplakávala ho. 27 Keď uplynul čas smút­ku, dal ju Dávid do­viesť do svoj­ho paláca a stala sa jeho ženou. Po­tom mu porodila syna. Hos­podinovi sa však Dávidov skutok ne­páčil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček