Bible21Ezechiel19

Ezechiel

Žalospěv nad judským lvem1 „Zpívej žalo­z­pěv nad iz­rael­ský­mi vlád­ci, 2 zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šel­ma­mise svý­mi lvíča­ty. 3 Když od­chova­la jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! 4 Když o něm us­lyše­li mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egyp­ta od­vlek­li. 5 Když lvice vi­dě­la, že se nedočká, její na­děje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého lva. 6 Vy­kračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! 7 Je­jich pevnosti boři­la pustošil je­jich města. Země i všich­ni, kdo ži­li v ní, se děsi­li, když řval. 8 Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v ce­lém okolí. Roztáhli na něj svo­ji síť, ulovili ho do pasti. 9 Za háky do kle­ce ho dovlekli, k babylon­ské­mu krá­li přive­dlia uvrh­li do vězení, aby už ne­znělo jeho řvanínad iz­rael­ský­mi ho­ra­mi. 10 Tvá matka jak réva na tvé vi­niciza­sazená byla u vody, plodná a s množstvím ra­to­lestídík do­statku vo­dy. 11 Vy­rost­ly na ní silné větvevhodné pro žez­la vladařů, tyčila se vy­soko nad porostem, nápadná výškou a hustou ko­ru­nou. 12 Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její plo­dy byly servány, její silné větve uschlya po­hl­ti­ly je pla­me­ny. 13 Teď je přesaze­na do pouště, do země su­ché a vy­prahlé. 14 Z jejích větví vy­šle­hl oheňa její plo­dy pohltil. Nezůstala jí žádná silná vě­tevvhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalo­z­pěv a je určen k truchlení.“

Bible21Ezechiel19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček