Bible21Ezechiel38

Ezechiel

Gog ze země Magog1 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: 2 „Synu člověčí, ob­rať se pro­ti Go­go­vi v zemi Ma­gog, pro­ti ve­le­vlád­ci Meše­ku a Tu­balu. Pro­ro­kuj pro­ti ně­mu 3 a řekni – Tak praví Panovník Hos­po­din: Hle, já jsem pro­ti to­bě, Go­gu, ve­le­vlád­ce Meše­ku a Tu­balu! 4 Přive­du si tě. Vrazím ti do če­lis­tí háky a přivleču tě s ce­lým tvým voj­s­kem – koně i všech­ny jezd­ce v plné výstro­ji, ne­sčetný zástup s pavéza­mi a ští­ty, všech­ny vy­z­bro­jené meči, 5 Perša­ny, Habeša­ny i Li­byj­ce s ni­mi, všech­ny se ští­ty a přilba­mi, 6 Go­me­ra se vše­mi jeho šiky i Bet-togar­mu z dálného se­ve­ru se vše­mi jeho šiky – všech­ny ty náro­dy, které se k to­bě připo­jí. 7 Chys­tej se! Buď připra­ven i se vše­mi zástu­py shro­mážděný­mi k to­bě, ne­boť bu­deš je­jich ve­li­tel. 8 Po dlouhé době bu­deš po­vo­lán, po mno­ha letech při­táh­neš do země, která se vzpa­ma­tova­la z válek a jejíž lid se shro­máž­dil z mno­ha národů na iz­rael­ské ho­ry, jež byly tak dlouho po­sety tros­ka­mi. Po­té, co bu­dou vy­ve­deni z národů, bu­dou všich­ni byd­let v bez­pečí, 9 když vtom při­táh­neš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se vše­mi svý­mi voj­s­ky, s mno­ha náro­dy, které se k to­bě připo­jí. 10 Tak praví Panovník Hos­po­din: V ten den tě na­padnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. 11 Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s ne­chráněný­mi ves­nice­mi, na­padnu ty, kdo ži­jí v kli­du a bez­pečí – vž­dyť její obyva­te­lé vůbec ne­mají hrad­by, brá­ny ani závory!‘ 12 Vrh­neš se na kořist a bu­deš plenit, vztáh­neš ruku na osídlené tros­ky a na lid shro­mážděný z národů, který se stará o svá stáda a majetek a byd­lí v samém stře­du země. 13 Še­ba a Dedan i zá­mořští kup­ci a všich­ni je­jich draví lvi se tě ze­ptají: ‚Při­cházíš se vrh­nout na kořist? Shro­máž­dil jsi voj­s­ka, abys plenil? Abys odne­sl stříbro se zla­tem, po­bral stáda i majetek a po­bral spoustu kořisti?‘ 14 Nuže, synu člověčí, pro­ro­kuj a řekni Go­go­vi – Tak praví Panovník Hos­po­din: V den, kdy bude můj lid Iz­rael byd­let v bez­pečí, si jich po­všimneš 15 a při­jdeš ze své do­movi­ny na dálném se­ve­ru se vše­mi náro­dy, které se k to­bě připo­jí – samí jezd­ci na koních, ne­sčetný zástup mo­cné ar­má­dy. 16 Při­táh­neš na můj lid Iz­rael jako mračno, jež přikrývá ze­mi. V bu­dou­cnosti tě, Go­gu, přive­du pro­ti své ze­mi, aby mě náro­dy po­znaly, až se na to­bě před je­jich oči­ma po­světím. 17 Tak praví Panovník Hos­po­din: Ano, jsi to ty, o kom jsem mlu­vil v dávných dnech skrze své služebníky, iz­rael­ské pro­roky. Po ce­lá lé­ta teh­dy pro­ro­kova­li, že tě přive­du pro­ti nim. 18 V ten den, praví Panovník Hos­po­din, v den, kdy Gog za­útočí na iz­rael­s­kou zem, vzplane můj prudký hněv. 19 Ve svém roz­hor­lení, v pla­meni svého zuření pro­hlašu­ji: V ten den bude v iz­rael­ské zemi ve­liké zemětřesení! 20 Mořské ryby i ptáci na ne­bi, divoká zvěř i všech­na havěť le­zou­cí po zemi se pře­de mnou bu­dou třást spo­lu se vše­mi lid­mi všu­de na ze­mi. Se­sují se ho­ry, zbor­tí se srá­zy a každá hrad­ba padne k ze­mi. 21 Na všech svých horách po­vo­lám pro­ti Go­go­vi meč, praví Panovník Hos­po­din, a všich­ni jeho muži ob­rátí meč pro­ti sobě navzájem. 22 Budu ho sou­dit mo­rem a krvepro­li­tím, průtrží mračen a krou­pa­mi jako ka­me­ny, budu dštít oheň a sí­ru na něj a jeho šiky – na všech­ny ty náro­dy, které se k ně­mu připo­jí. 23 Tak pro­jevím svou ve­likost a sva­tost a dám se po­znat před oči­ma mno­ha národů. Teh­dy po­znají, že já jsem Hospodin.“

Bible21Ezechiel38

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček