Bible21Ezechiel15

Ezechiel

Neužitečná réva1 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: 2 „Synu člověčí! Co je dře­vo vinné révy opro­ti stro­mům? Co je její ra­to­lest opro­ti všem lesům? 3 Dá se z jejího dře­va něco uži­tečného vy­ro­bit? Udělají z něj aspoň ko­lík, na který se dá něco za­vě­sit? 4 Hle – hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho kon­ce a i střed ohoří. K jaké­mu uži­tku se dá použít? 5 Hle – ani když bylo ce­lé, ne­dalo se z něj nic vy­ro­bit. Co teprve, když je ohoře­lé a spálené! K če­mu se ještě dá použít? 6 Nuže, tak praví Panovník Hos­po­din: Jako jsem opro­ti les­ním stro­mům za­ne­chal dře­vo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak za­ne­chám i obyva­te­le Je­ruzalé­ma. 7 Po­stavím se pro­ti nim tváří. I když se z ohně vy­noři­li, oheň je stráví. Teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din – až se pro­ti nim po­stavím tváří. 8 Tu zemi zpustoším za to, jak hroz­ně mi byli ne­věrní, praví Panovník Hospodin.“

Bible21Ezechiel15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček