RoháčekRimanom12,17

Rimanom 12:17

List Rimanom

Nebuďte roz­um­ní sami u seba, ni­komu ne­odp­lacujúc zlého za zlé, pre­mýšľajúc o tom, čo je dobré pred všet­kými ľuďmi.


Verš v kontexte

16 jed­no a to is­té na­vzájom na­proti sebe smýšľajúci; nie mys­liaci na vy­soké veci, ale níz­ke nech vás zau­jíma. 17 Nebuďte roz­um­ní sami u seba, ni­komu ne­odp­lacujúc zlého za zlé, pre­mýšľajúc o tom, čo je dobré pred všet­kými ľuďmi. 18 Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, maj­te po­koj so všet­kými ľuďmi.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Nebuďte roz­um­ní sami u seba, ni­komu ne­odp­lacujúc zlého za zlé, pre­mýšľajúc o tom, čo je dobré pred všet­kými ľuďmi.

Evanjelický

17 Ni­komu sa ne­odp­lácaj­te zlým za zlé; staraj­te sa o dob­ré pred všet­kými ľuďmi.

Ekumenický

17 Ni­komu ne­odp­lácaj­te zlom za zlé. Usiluj­te sa o to, čo je dob­ré v očiach všet­kých ľudí.

Bible21

17 Niko­mu ne­odplácej­te zlo zlem. Ať všich­ni vi­dí, že vám jde o dob­ro.