RoháčekRimanom12,5

Rimanom 12:5

List Rimanom

tak aj my mnohí sme jed­ným telom v Kris­tovi, ale jed­not­live jed­ni druhých údami.


Verš v kontexte

4 Lebo tak, ako máme v jed­nom tele mnohé údy, ale jako údy ne­majú všet­ky toho is­tého úkonu, 5 tak aj my mnohí sme jed­ným telom v Kris­tovi, ale jed­not­live jed­ni druhých údami. 6 A majúc roz­diel­ne dary, podľa milos­ti, ktorá nám je daná, buď proroc­tvo, nech je v úmere s vierou;

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 tak aj my mnohí sme jed­ným telom v Kris­tovi, ale jed­not­live jed­ni druhých údami.

Evanjelický

5 tak aj my mnohí sme jed­no telo v Kris­tovi, jed­not­livo však sme si na­vzájom úd­mi.

Ekumenický

5 tak sme mnohí jed­no telo v Kristovi, ale jed­not­livo sme si na­vzájom úd­mi.

Bible21

5 tak i nás je mno­ho, ale v Kri­stu jsme jedno tělo a jako jednot­livé údy patří­me k sobě navzájem.