RoháčekRimanom12,16

Rimanom 12:16

List Rimanom

jed­no a to is­té na­vzájom na­proti sebe smýšľajúci; nie mys­liaci na vy­soké veci, ale níz­ke nech vás zau­jíma.


Verš v kontexte

15 Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi; 16 jed­no a to is­té na­vzájom na­proti sebe smýšľajúci; nie mys­liaci na vy­soké veci, ale níz­ke nech vás zau­jíma. 17 Nebuďte roz­um­ní sami u seba, ni­komu ne­odp­lacujúc zlého za zlé, pre­mýšľajúc o tom, čo je dobré pred všet­kými ľuďmi.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 jed­no a to is­té na­vzájom na­proti sebe smýšľajúci; nie mys­liaci na vy­soké veci, ale níz­ke nech vás zau­jíma.

Evanjelický

16 Buďte vo­spolok jed­nomyseľní, nebuďte na­mys­lení, ale maj­te porozumenie pre níz­ko po­stavených; nebuďte múd­ri len pre seba.

Ekumenický

16 Buďte na­vzájom jed­nej mys­le. Nebuďte na­mys­lení, ale maj­te porozumenie pre níz­ko po­stavených. Nebuďte múd­ri sami pre seba.

Bible21

16 Ber­te na sebe navzájem ohled, ne­buď­te do­mýš­liví, ale měj­te sounáleži­tost s obyčejný­mi. Ne­spo­léhej­te na vlastní moud­rost.