RoháčekPríslovia13,22

Príslovia 13:22

Dob­rý zanecháva dedičs­tvo synom synov, a majetok toho, kto hreší, je za­chovaný spraved­livému.


Verš v kontexte

21 Hriešnikov bude prena­sledovať zlé; ale spraved­livým od­platí Bôh dobrým.
22 Dob­rý zanecháva dedičs­tvo synom synov, a majetok toho, kto hreší, je za­chovaný spraved­livému.
23 Mnoho po­kr­mu je na čer­stvo zoranej roli chudob­ných, a nie­kto hynie pre ne­poriadok.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

22 Dob­rý zanecháva dedičs­tvo synom synov, a majetok toho, kto hreší, je za­chovaný spraved­livému.

Evanjelický

22 Dob­rý pri­delí dedičné vlast­níc­tvo det­ným deťom, ale majetok hriešnikov bude za­chovaný pre spravod­livých.

Ekumenický

22 Dob­rák zanechá dedičs­tvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však za­chová pre spravod­livého.

Bible21

22 Dob­rý člověk za­ne­chá dě­dictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na po­ctivé.