RoháčekMatúš24,24

Matúš 24:24

Evanjelium podľa Matúša

Lebo po­vs­tanú falošní kris­tovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zvied­li v blud, keby bolo možné, aj vy­volených.


Verš v kontexte

23 Vtedy keby vám nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! ne­ver­te! 24 Lebo po­vs­tanú falošní kris­tovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zvied­li v blud, keby bolo možné, aj vy­volených. 25 Hľa, pred­povedal som vám to!

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo po­vs­tanú falošní kris­tovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zvied­li v blud, keby bolo možné, aj vy­volených.

Evanjelický

24 Lebo po­vs­tanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li, ak možno, aj vy­volených.

Ekumenický

24 Lebo vy­stúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li — ak je to možné — aj vy­volených.

Bible21

24 Po­vstanou to­tiž falešní mesiášové a falešní pro­ro­ci a bu­dou dělat ve­liké divy a zá­zra­ky, takže by sve­dli (kdy­by to bylo možné) i vy­vo­lené.