RoháčekMatúš24,15

Matúš 24:15

Evanjelium podľa Matúša

Keď tedy uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mies­te (Kto čítaš, roz­umej! ),


Verš v kontexte

14 A toto evan­jelium kráľov­stva bude hlásané po celom svete na svedoc­tvo všet­kým národom, a vtedy prij­de koniec. 15 Keď tedy uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mies­te (Kto čítaš, roz­umej! ), 16 vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy;

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

15 Keď tedy uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mies­te (Kto čítaš, roz­umej! ),

Evanjelický

15 Pre­to, keď na mies­te svätom uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, roz­umej! -

Ekumenický

15 Keď teda uvidíte stáť na svätom mies­te ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej bolo po­vedané ús­tami proroka Daniela — kto číta, nech po­chopí —,

Bible21

15 „Až uvi­dí­te na svatém místě stát ‚o­třes­nou ohavnost‘ , o níž mlu­vil pro­rok Daniel (kdo č­te, ro­zuměj),