RoháčekMatúš10,14

Matúš 10:14

Evanjelium podľa Matúša

A ktokoľvek by vás ne­prijal ani ne­počul vašich slov, idúc z toho domu alebo z toho mes­ta vy­tras­te prach svojich nôh.


Verš v kontexte

13 A keď bude dom hod­ný, nech prij­de naň váš po­koj; a keď nebude hod­ný, nech sa váš po­koj na­vráti k vám. 14 A ktokoľvek by vás ne­prijal ani ne­počul vašich slov, idúc z toho domu alebo z toho mes­ta vy­tras­te prach svojich nôh. 15 Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude zemi Sodomänov a Gomoranov v deň súdu než tomu mes­tu.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 A ktokoľvek by vás ne­prijal ani ne­počul vašich slov, idúc z toho domu alebo z toho mes­ta vy­tras­te prach svojich nôh.

Evanjelický

14 Kde by vás ne­prijali a ne­pos­lúchali ani vaše slová, vy­j­dite z toho domu alebo z toho mes­ta a stras­te si prach z nôh.

Ekumenický

14 Z toho domu alebo mes­ta, kde vás ne­prij­mú a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri od­chode si stras­te prach z nôh.

Bible21

14 Pokud vás někdo ne­při­jme a ne­bu­de po­s­lou­chat vaše slova, vy­jdě­te z toho domu nebo měs­ta a setřes­te si z no­hou i jeho prach.