RoháčekMatúš10,5

Matúš 10:5

Evanjelium podľa Matúša

Tých­to dvanás­tich po­slal Ježiš a pri­kázal im: Na ces­tu po­hanov ne­odídite a do mes­ta Samaritánov ne­voj­dite;


Verš v kontexte

4 Šimon Kananit­ský a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho i zradil. 5 Tých­to dvanás­tich po­slal Ježiš a pri­kázal im: Na ces­tu po­hanov ne­odídite a do mes­ta Samaritánov ne­voj­dite; 6 ale radšej iďte k zt­rateným ov­ciam domu Iz­raelov­ho.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Tých­to dvanás­tich po­slal Ježiš a pri­kázal im: Na ces­tu po­hanov ne­odídite a do mes­ta Samaritánov ne­voj­dite;

Evanjelický

5 Tých­to dvanás­tich vy­slal Ježiš a pri­kázal im: Na ces­tu po­hanov nechoďte a do samaritán­skeho mes­ta ne­vchádzaj­te.

Ekumenický

5 Tých­to Dvanás­tich vy­slal Ježiš a pri­kázal im: Nechoďte na ces­tu k pohanom a ne­voj­dite do mes­ta Samaritánov.

Bible21

5 Těch­to dvanáct Ježíš vy­s­lal s tě­mi­to po­ky­ny: „Ne­choď­te na ces­tu po­hanů, ne­vstu­puj­te do měs­ta Sa­ma­ri­tánů,