RoháčekMatúš10,16

Matúš 10:16

Evanjelium podľa Matúša

Hľa, ja vás po­sielam ako ovce medzi vl­kov. Tedy buďte opatr­ní jako hadi a pros­tí jako holubi.


Verš v kontexte

15 Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude zemi Sodomänov a Gomoranov v deň súdu než tomu mes­tu. 16 Hľa, ja vás po­sielam ako ovce medzi vl­kov. Tedy buďte opatr­ní jako hadi a pros­tí jako holubi. 17 Vy­stríhaj­te sa ľudí, lebo vás budú vy­dávať ­staväjúc vás pred vy­soké cir­kev­né rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať,

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľa, ja vás po­sielam ako ovce medzi vl­kov. Tedy buďte opatr­ní jako hadi a pros­tí jako holubi.

Evanjelický

16 Aj­hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a bez falše ako holubice.

Ekumenický

16 Hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a jed­noduchí ako holubice.

Bible21

16 Po­sílám vás jako ovce mezi vlky, pro­to buď­te chytří jako hadi a ne­vinní jako ho­lu­bice.