RoháčekMatúš10,6

Matúš 10:6

Evanjelium podľa Matúša

ale radšej iďte k zt­rateným ov­ciam domu Iz­raelov­ho.


Verš v kontexte

5 Tých­to dvanás­tich po­slal Ježiš a pri­kázal im: Na ces­tu po­hanov ne­odídite a do mes­ta Samaritánov ne­voj­dite; 6 ale radšej iďte k zt­rateným ov­ciam domu Iz­raelov­ho. 7 Iďte a kážte hovoriac, že sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 ale radšej iďte k zt­rateným ov­ciam domu Iz­raelov­ho.

Evanjelický

6 Ale radšej choďte k ov­ciam strateným z domu iz­rael­ského.

Ekumenický

6 Choďte radšej za ov­cami, ktoré sa stratili z domu Iz­raela.

Bible21

6 ale radě­ji jdě­te ke ztraceným ov­cím z lidu Iz­rae­le.