RoháčekMatúš10,17

Matúš 10:17

Evanjelium podľa Matúša

Vy­stríhaj­te sa ľudí, lebo vás budú vy­dávať ­staväjúc vás pred vy­soké cir­kev­né rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať,


Verš v kontexte

16 Hľa, ja vás po­sielam ako ovce medzi vl­kov. Tedy buďte opatr­ní jako hadi a pros­tí jako holubi. 17 Vy­stríhaj­te sa ľudí, lebo vás budú vy­dávať ­staväjúc vás pred vy­soké cir­kev­né rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať, 18 áno i pred vladárov i pred kráľov budete vodení pre mňa, na svedoc­tvo im aj po­hanom.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Vy­stríhaj­te sa ľudí, lebo vás budú vy­dávať ­staväjúc vás pred vy­soké cir­kev­né rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať,

Evanjelický

17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi, lebo vás budú vy­dávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach;

Ekumenický

17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi! Budú vás totiž vy­dávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach.

Bible21

17 Dej­te si po­zor na li­di, pro­tože vás bu­dou vy­dávat soudům a bičovat vás ve svých shro­mážděních.