Roháček1. Korintským16

1. Korintským

O sbierke pre svätých. Sľubuje svoju návštevu.1 Ohľadom zbier­ky pre svätých, ako som nariadil galat­ským sborom, tak aj vy urob­te. 2 V každý pr­vý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba od­kladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobily sbier­ky, vtedy keď prij­dem. 3 A keď prij­dem, ktorých uznáte v lis­toch za hod­ných a spôsob­ných, tých potom pošlem, aby zanies­li vašu milosť do Jeruzalema. 4 A keby bolo hod­no, aby som i ja išiel, poj­dú so mnou. 5 A prij­dem k vám, keď prej­dem Macedoniu; lebo idem Macedoni­ou. 6 Ale u vás, možno, zo­stanem nejaký čas alebo aj pre­zimujem, aby ste ma vy od­prevadili, kam­koľvek idem. 7 Lebo teraz vás nech­cem len mimoidúci vidieť, ale nadejem sa, že budem môcť u vás zo­stať nejaký čas, keď do­volí Pán. 8 A v Efeze zo­stanem až do Let­níc, 9 lebo sú mi veľké dvere ot­vorené a účin­né, a protiv­níkov mnoho. Odporúča Timotea. Omlúva Apolla.10 A keby prišiel Timote­us, hľaďte, aby bol u vás bez báz­ne, lebo koná dielo Pánovo jako i ja. 11 Tedy nech ni­kto ním ne­pohŕda, ale ho od­prevaďte v po­koji, aby prišiel za mnou, lebo ho čakám s brat­mi. 12 A čo sa týka brata Apol­la, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s brat­mi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prij­de, keď bude mať príhod­ný čas. Napomína bdieť a učí poriadku a poddajnosti. Pozdravy.13 Bdej­te, stoj­te vo viere, buďte zmužilí, buďte sil­ní. 14 Všet­ky vaše veci nech sa dejú v lás­ke. 15 Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je pr­votinou Achaje, a že sa po­stavil do služby svätým, 16 aby ste sa i vy pod­riaďovali takým aj každému spolu­účin­kujúcemu a pracujúcemu. 17 A radujem sa príchodu Štefana a For­tunáta a Achaj­ského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni na­hradili. 18 Lebo os­viežili môj­ho ducha i vášho. Nuž tedy znaj­te takých. 19 Po­zdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás po­zdravujú v Pánovi Ak­vila a Pri­scil­la i so sborom, k­torý je v ich dome. 20 Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa na­vzájom svätým boz­kom. 21 Po­zdrav mojou rukou Pav­lovou. 22 Ak nie­kto ne­má rád Pána Ježiša Kris­ta, nech je anatema. Maran at­ha, Náš Pán ide. 23 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! 24 Moja lás­ka so všet­kými vami v Kris­tu Ježišovi. Ameň.