Roháček1. Korintským3

1. Korintským

Telesnosť Korinťanov: závisť a rôznice. Ani Pavel ani Apollo.1 A ja som vám, bratia, ne­mohol vravieť ako duchov­ným, ale jako teles­ným, ako nedos­pelým v Kris­tu. 2 Mliekom som vás na­pájal, a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte ne­moh­li zniesť, ale ešte ani teraz ne­môžete, 3 lebo ste ešte vždy telesní. Lebo kde je medzi vami závisť, zvada a rôz­nice, či azda nie ste teles­ní a nechodíte podľa človeka? 4 Lebo keď hovorí nie­kto: Ja som Pav­lov, a iný: Ja Apol­lov, či azda nie ste teles­ní? 5 Ktože je tedy Pavel a kto Apol­lo krome toho, že sú služob­ník­mi, skr­ze ktorých ste uverili? A to každý, jako mu dal Pán: 6 ja som sadil, Apol­lo polieval, ale Bôh dal vzrast, 7 takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast. 8 A ten, kto sadí, i ten, kto polieva, sú jed­no, a každý do­stane svoju vlast­nú mzdu podľa svojej vlast­nej práce. 9 Lebo sme Božími spolu­pracov­ník­mi; Božou roľou, Božou stav­bou ste. Základ Ježiš Kristus.10 Podľa milos­ti Božej, ktorá mi je daná, jako múd­ry staviteľ položil som zá­klad, a iný stavia naň. Ale každý nech hľadí, jako naň stavia. 11 Lebo iný zá­klad ne­môže ni­kto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kris­tus. 12 A jest­li nie­kto stavia na ten zá­klad zlato, strieb­ro, drahé kamene, drevo, seno, slamu - 13 jed­ného každého dielo vy­j­de najavo, pre­tože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v oh­ni. A jed­ného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi. 14 Ak ostane niečie dielo, ktoré po­stavil na základ, do­stane mzdu; 15 ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude za­chránený, ale tak ako skr­ze oheň. Veriaci chrámom Božím. Múdrosť sveta bláznovstvom pred Bohom.16 Či ne­viete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží pre­býva vo vás? 17 Ak nie­kto kazí chrám Boží, toho zkazí Bôh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy. 18 Nech ni­kto sám seba ne­zvodí! Ak sa dom­nieva nie­kto medzi vami, že je múd­ry na tom­to svete, nech je bláz­nom, aby bol múd­ry. 19 Pre­tože múd­rosť tohoto sveta je bláz­nov­stvom u Boha. Lebo je na­písané: Ktorý lapá múd­rych v ich chyt­rác­tve. 20 A za­se: Pán zná myšlien­ky múd­rych, že sú már­ne. 21 A tak nech sa ni­kto nech­váli ľuďmi. Lebo všet­ko je vaše, 22 buď Pavel buď Apol­lo buď Kéfaš buď svet buď život buď sm­rť buď prítom­né veci buď budúce, všet­ko je vaše, 23 a vy ste Kris­tovi, a Kris­tus Boží.