Roháček1. Korintským1

1. Korintským

Pozdrav svätým, v Kristu bohatým Korinťanom.1 Pavel, po­volaný apoštol Ježiša Kris­ta skr­ze vôľu Božiu, a brat Sos­tenes 2 cir­kvi Božej, ktorá je v Korin­te, po­sväteným v Kris­tu Ježišovi, po­volaným svätým, so všet­kými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te, ich aj našom: 3 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 4 Ďakujem vždyc­ky svoj­mu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kris­tu Ježišovi, 5 že ste v ňom obohatení všet­kým, každým slovom i každou známosťou, 6 tak ako je svedoc­tvo Kris­tovo upev­nené medzi vami, 7 takže ne­máte nedos­tat­ku v ni­ktorom dare milos­ti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta, 8 ktorý vás aj upev­ní a za­chová až do kon­ca, bez­úhon­ných v deň našeho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Ver­ný je Bôh, skr­ze ktorého ste po­volaní v obecen­stvo jeho Syna Ježiša Kris­ta, našeho Pána. Výstraha pred roztržkami. Jeden Pavlov, druhý Apollov.10 Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, žeby ste všet­ci hovorili jed­no a to is­té, a že by nebolo medzi vami rozt­ržiek, ale aby ste boli do­konalí v jed­nej a v tej is­tej mys­li a v jed­nej a v tej is­tej mien­ke. 11 Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady. 12 A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov, ja Apol­lov, ja Kéfašov a ja Kris­tov. 13 Či je Kris­tus roz­delený? Či azda bol Pavel ukrižovaný za vás? Alebo či ste po­krs­tení v meno Pav­lovo? 14 Ďakujem Bohu, že som ni­koho z vás ne­krs­til ok­rem Kris­pa a Gája, 15 aby nie­kto ne­povedal, že som krs­til vo svoje meno. 16 No, krs­til som i dom Štefanov; viacej ne­viem, či som nie­koho iného krs­til. 17 Lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale kázať evan­jelium, a to nie v múd­ros­ti slova, aby nebol vy­práz­dnený kríž Kris­tov. Slovo kríža svetu bláznovstvom; tým, ktorí veria, na spasenie.18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláz­nov­stvom; ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Lebo je na­písané: Za­hladím múd­rosť múd­rych a roz­um roz­um­ných za­vrh­nem. 20 Kde je múd­ry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh ne­ob­rátil múd­ros­ti tohoto sveta na bláz­nov­stvo? 21 Lebo keď v múd­ros­ti Božej svet skr­ze múd­rosť ne­poz­nal Boha, zaľúbilo sa Bohu skr­ze bláz­nov­stvo káz­ne spasiť veriacich. 22 Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múd­rosť, 23 my kážeme ukrižovaného Kris­ta, Židom po­horšenie a Grékom bláz­nov­stvo; 24 ale tým is­tým, po­volaným, Židom i Grékom, Kris­ta Božiu moc a Božiu múd­rosť. 25 Lebo bláz­nivé Božie je múd­rejšie ako ľudia a slabé Božie je sil­nejšie ako ľudia. Nie mnoho múdrych podľa tela.26 Lebo veď vidíte svoje po­volanie, bratia, že nie mnoho múd­rych podľa tela, nie mnoho moc­ných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených. 27 Ale bláz­nivé u sveta si vy­volil Bôh, aby za­han­bil múd­rych, a slabé u sveta si vy­volil Bôh, aby za­han­bil to, čo je silné, 28 a ne­urodzené u sveta a opo­vr­hnuté si vy­volil Bôh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim, 29 aby sa pred Bohom nech­válilo ni­ktoré telo. 30 A vy ste z neho v Kris­tu Ježišovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha i spraved­livosťou i po­svätením i vy­kúpením, 31 aby bolo, jako je na­písané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.