Roháček1. Korintským5

1. Korintským

Hlboký pád do smilstva.1 Docela počuť, že je medzi vami smils­tvo, a to také smils­tvo, o jakom ani medzi po­han­mi ne­slýchať, aby mal ktosi ženu svoj­ho ot­ca. 2 A vy ste nadutí, a nie aby ste sa radšej boli rozžialili, aby ten, ktorý spáchal taký skutok, bol vy­lúčený zpomedzi vás. 3 Lebo ja hoci ne­prítom­ný telom, ale prítom­ný duchom, už som usúdil, ako čo by som bol prítom­ný, toho, ktorý to tak spáchal, 4 v mene našeho Pána Ježiša Kris­ta, keď sa sídete i s mojím duchom, s mocou našeho Pána Ježiša Kris­ta, 5 vy­dať takého satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša. 6 Nie je dob­rá vaša chvála. Či ne­viete, že málo kvasu na­kvasuje celé ces­to? 7 Vy­čis­tite starý kvas, aby ste boli novým ces­tom, tak ako ste ne­na­kvasení. Lebo veď i náš veľkonočný Baránok je za­bitý za nás, Kris­tus. 8 A tak sväťme, nie v starom kvase ani v kvase zlos­ti a nešľachet­nos­ti, ale v nek­vasenom čis­toty a prav­dy. Kto sa volá bratom a pácha hriech, s tým ani nejesť.9 Písal som vám v lis­te, aby ste sa ne­miešali so smil­ník­mi, 10 ale nie vôbec so smil­ník­mi tohoto sveta alebo s lakom­cami a s dráčmi alebo s mod­lár­mi, pre­tože by ste museli vy­j­sť zo sveta. 11 Ale teraz som vám písal ne­miešať sa, keby sa nie­kto menoval bratom a bol smil­ník alebo lakomec alebo mod­lár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť. 12 Lebo čože je mne do toho, aby som mal súdiť aj tých, k­torí sú vonku? ! Či vy ne­súdite tých, k­torí sú vnútri? 13 A tých, k­torí sú vonku, súdi Bôh. Vy­lúčte toho zlého sami zpomedzi seba!