Roháček1. Korintským9

1. Korintským

Apoštolstvo Pavlovo. Pre evanjelium sa zrieka i svojho práva.1 Či nie som apoštol? Či nie som slobod­ný? Či som ne­videl Ježiša Kris­ta, našeho Pána? Či nie ste vy mojím dielom v Pánovi? 2 Ak iným nie som apoštolom, ale vám som. Lebo pečaťou môj­ho apoštols­tva ste vy v Pánovi. 3 Mojou ob­ranou pred tými, ktorí ma súdia, je toto: 4 Či ne­máme práva jesť a piť? 5 Či ne­máme práva vodiť so sebou ses­tru ženu jako aj os­tat­ní apoštolovia i bratia Pánovi aj Kéfaš? 6 Alebo či len ja sám a Bar­nabáš ne­máme práva ne­pracovať? Kto robí okolo svätého, má právo zo svätého žiť.7 Kto kedy vojenčí na svoje vlast­né trovy? Kto sadí vinicu a nejie jej ovocia? Alebo kto pasie stádo a nejie z mlieka stáda? 8 Či to hovorím po ľud­sky, alebo či toho nehovorí aj zákon? 9 Lebo v zákone Mojžišovom je na­písané: Nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Bôh stará o voly? 10 A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je na­písané, že oráč je po­vin­ný orať v nádeji, a ten, kto mláti, na svojej nádeji mať podiel v nádeji. 11 Ak sme my vám siali duchov­né, či by to bola taká veľká vec, keby sme my žali vaše teles­né? 12 Ak iní majú účasť na práve na vás, či nemáme mať viacej my? Ale ne­použili sme toho práva, lež znášame všet­ko, aby sme nedali evan­jeliu Kris­tov­mu nejakej pre­kážky do cesty. 13 Či ne­viete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú za­mest­naní pri ol­tári, majú podiel s ol­tárom? 14 Tak i Pán nariadil tým, ktorí zves­tujú evan­jelium, aby žili z evan­jelia. 15 Ale ja som ne­použil ničoho z toho. A ne­písal som tohoto na­to, aby sa pri mne tak dialo, lebo lepšie by mi bolo zo­mrieť, než aby nie­kto vy­práz­dnil moju chválu. 16 Lebo keď zves­tujem evan­jelium, ne­mám sa čím chváliť, pre­tože to musím robiť, ale beda by mi bolo, keby som ne­zves­toval. 17 Lebo ak to robím ochot­ne, mám od­platu, ak ne­ochot­ne, úrad mi je sverený. 18 Čo tedy je moja mzda? Aby som zves­tujúc evan­jelium pred­ložil evan­jelium Kris­tovo bez­ná­klad­né, aby som ne­vy­užil svoj­ho práva pri evan­jeliu. Židovi Žid, všetkým všetko.19 Lebo slobod­ný súc od všet­kých všet­kým som sám seba dal do služby, aby som zís­kal čo najviacerých. 20 A stal som sa Židom ako Žid, aby som zís­kal Židov; tým, ktorí sú pod zákonom, ako čo by som bol pod zákonom (hoci sám nie som pod zákonom), aby som zís­kal tých, ktorí sú pod zákonom; 21 tým, ktorí sú bez zákona, jako čo by som bol bez zákona (hoci nie som bez zákona Bohu, ale v zákone Kris­tu), aby som zís­kal tých, ktorí sú bez zákona. 22 Slabým som sa stal slabým, aby som zís­kal slabých. Všet­kým som sa stal všet­kým, aby som na každý spôsob za­chránil nie­ktorých. 23 Ale to všet­ko robím pre evan­jelium, aby som bol jeho spolu­účast­níkom. Beh o závod.24 Či ne­viete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všet­ci, ale iba jeden berie víťaz­né? Bežte tak, aby ste uchvátili! 25 A každý, kto zápasí, zdŕža sa všet­kého, a tam­tí teda pre­to, aby do­stali porušiteľnú korunu, ale my ne­porušiteľnú. 26 Pre­to ja tedy tak bežím, ako ten, k­to nebeží na ne­is­to; tak šer­mujem päsťou, jako nie čo by som bil do povetria, 27 ale do tvári bijem svoje telo a pod­maňujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal.