Roháček1. Korintským10

1. Korintským

Výstraha padlých na púšti.1 Lebo nech­cem, aby ste ne­vedeli, bratia, že všet­ci naši ot­covia boli pod ob­lakom a všet­ci prešli cez more 2 a všet­ci boli po­krs­tení v Mojžiša v ob­laku a v mori 3 a všet­ci jed­li ten is­tý duchov­ný po­krm 4 a všet­ci pili ten is­tý duchov­ný nápoj, lebo pili z duchov­nej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kris­tus. 5 Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. 6 A to všet­ko sa nám stalo výs­tražným príkladom na­to, aby sme neboli žiados­tiví zlého, jako aj oni žiadali. 7 Ani nebuďte mod­lár­mi jako nie­ktorí z nich, ako je na­písané: Po­sadil sa ľud jesť a piť, a vstali, aby sa hrali. 8 Ani ne­smil­nime, jako nie­ktorí z nich smil­nili, a pad­lo ich v jeden deň dvad­saťt­ri tisíc. 9 Ani ne­pokúšaj­me Kris­ta, jako tiež nie­ktorí z nich po­kúšali a po­hynuli od hadov. 10 Ani nerep­cite, jako nie­ktorí z nich re­ptali a zhynuli od zhub­cu. 11 A toto všet­ko sa dialo tam­tým predob­raz­ne, a je na­písané na naše na­pomenutie, ku ktorým došly kon­ce vekov. 12 A tak tedy ten, kto sa dom­nieva, že stojí, nech hľadí aby ne­padol. 13 Iba ľud­ské po­kušenie vás za­chvátilo, nijaké iné. Ale Bôh je ver­ný, ktorý vás nedá po­kúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s po­kušením aj východ z neho, aby ste moh­li zniesť. 14 Pre­to, moji milovaní, utekaj­te pred mod­lár­stvom. Kalich Pánov. Čo pohania obetujú, obetujú démonom. Nie všetko prospieva.15 Jako roz­um­ným hovorím. Vy sami po­súďte, čo vravím. 16 Kalich dob­rorečenia, ktorému dob­rorečíme, či nie je účasťou na krvi Kris­tovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kris­tovom? 17 Lebo jeden chlieb, jed­no telo sme my mnohí. Lebo všet­ci máme s­voj podiel z toho jed­ného chleba. 18 Vidz­te Iz­raela podľa tela! Či tí, ktorí jedia obeti, nie sú účast­ník­mi ol­tára? 19 Čo tedy hovorím? Že azda obetované mod­lám je niečo? Alebo že mod­la je niečo? 20 Ale že to, čo po­hania za­bíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nech­cel by som, aby ste vy boli účast­ník­mi démonov. 21 Ne­môžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Ne­môžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole démonov. 22 Alebo či popudzujeme Pána k hnevu? Či sme azda sil­nejší od neho? 23 Všet­ko smiem, ale nie je všet­ko užitočné. Všet­ko smiem, ale nie všet­ko vzdeláva. 24 Nech ni­kto nehľadá svoj­ho vlast­ného, ale každý to, čo je blížneho. Či a kedy sa smie jesť obetované modlám. Šetriť svedomie slabého.25 Všet­ko, čo sa predáva v mast­ných krámoch, jedz­te a nič sa ne­vypytuj­te pre svedomie, 26 lebo veď Pánova je zem i jej náp­lň. 27 A jest­li vás volá nie­kto z ne­veriacich, a chcete ísť, jedz­te všet­ko, čo sa vám pred­loží nič sa ne­vypytujúc pre svedomie. 28 Ale keby vám nie­kto po­vedal: Toto je obetované mod­lám, nejedz­te pre toho, kto to oznámil, a p­re svedomie, lebo Pánova je zem i jej náp­lň. 29 Ale hovorím: Nie p­re vlastné, t­voje svedomie, ale p­re svedomie toho druhého. Lebo načo má byť moja sloboda súdená od cudzieho svedomia? 30 Ale ak ja mám s vďakou podiel na čomsi, prečo sa mne má ktosi rúhať pre to, za čo ja ďakujem? 31 A tak tedy buď jete buď pijete buď čokoľvek robíte, rob­te všet­ko na slávu Božiu. 32 Tak sa chovaj­te, aby ste neboli urážkou ani Židom ani Grékom ani cir­kvi Božej, 33 tak ako sa i ja ľúbim všet­kým vo všet­kom nehľadajúc svoj­ho vlast­ného užit­ku, ale užit­ku mnohých, aby boli spasení.