Roháček1. Korintským8

1. Korintským

Modla je nič. Bôh je jeden.1 A o tom, čo sa za­bíja a obetuje modlám, vieme, že máme všet­ci známosť. - Známosť nadúva, ale lás­ka vzdeláva. 2 Ale ak nie­kto mys­lí, že niečo vie, ešte ne­poz­nal ničoho, jako treba po­znať. 3 Ale ak nie­kto miluje Boha, ten je po­znaný od neho. 4 Teda o jedení obetovaného mod­lám vieme, že mod­la nie je ničím na svete, a že nieto ni­ktorého iného Boha krome jed­ného. 5 Lebo keď aj sú takzvaní bohovia, už či na nebi či na zemi, tak ako je mnoho bohov a mnoho pánov, 6 ale my máme jed­ného Boha, Ot­ca, z ktorého všet­ko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kris­tus, skr­ze ktorého všet­ko, aj my skr­ze neho. Pokrm neurobí ani horším ani lepším. Nezneužívať slobodu.7 Ale nie vo všet­kých je známosť, lež nie­ktorí zvykom až doteraz jedia z obeti modly jako ozaj obetované mod­le, a ich svedomie súc slabé poškv­rňuje sa. 8 Ale po­krm nás ne­urobí milšími Bohu ani horšími pred Bohom, lebo ani keď budeme jesť, nebudeme viacej, ani keď nebudeme jesť, nebudeme menej. 9 Ale hľaďte, aby toto vaše právo nebolo nejako urážkou slabým. 10 Lebo keď vidí nie­kto teba, ktorý máš známosť, sedieť v chráme mod­ly pri stole, či nebude jeho svedomie pre­to, že je slabý, zbudované, ale tak, aby tiež jedol obetované mod­lám? 11 A tvojou známosťou hynie slabý, brat, pre ktorého zo­mrel Kris­tus! 12 A tak­to hrešiac proti bratom a bijúc ich slabé svedomie hrešíte proti Kris­tovi. 13 A pre­to, ak po­krm po­horšuje môj­ho brata, nebudem jesť mäsa na veky, aby som ne­pohoršil svoj­ho brata.