Roháček1. Korintským12

1. Korintským

O duchovných daroch.1 A o duchov­ných daroch, bratia, nech­cem, aby ste ne­vedeli. 2 Viete, že keď ste boli po­han­mi, chodili ste k ne­mým mod­lám, ako ste kedy boli vedení. 3 Pre­to vám oznamujem, že ni­kto hovoriac v Duchu Božom ne­zlorečí Ježišovi anatema. A ni­kto ne­môže po­vedať: Pán Ježiš, ok­rem v Svätom Duchu. 4 A sú rôz­ne dary milos­ti, ale ten is­tý Duch. 5 A sú rôz­ne služby, a ten is­tý Pán. 6 A sú rôz­ne pôsob­nos­ti, ale ten is­tý Bôh, ktorý pôsobí všet­ko vo všet­kých. 7 Ale jed­nému každému sa dáva prejavovanie Ducha na s­poločný užitok. 8 Lebo jed­nému sa dáva skr­ze Ducha slovo múd­ros­ti a druhému slovo známos­ti podľa toho is­tého Ducha, 9 inému viera, v tom is­tom Duchu; inému milos­ti dary uzdravovania, v tom is­tom Duchu; 10 inému pôsob­nos­ti divov, inému proroc­tvo, inému rozo­znávanie duchov, inému druhy jazykov a inému vý­klad jazykov, 11 a to všet­ko pôsobí jeden a ten is­tý Duch roz­deľujúc osobit­ne jed­nému každému tak, ako chce. Jako sú údy tela svorné, tak majú byť aj veriaci svorní.12 Lebo jako je telo jed­no a má mnoho údov, a všet­ky tie údy toho jed­ného tela, hoci ich je mnoho, sú jed­ným telom, tak aj Kris­tus. 13 Lebo i v jed­nom Duchu my všet­ci sme po­krs­tení v jed­no telo, buď Židia buď Gréci buď sluhovia buď slobod­ní, a všet­ci sme na­pojení v jed­ného Ducha. 14 Lebo veď ani telo nie je len jedným údom, ale pozos­táva z mnoho údov. 15 Keby tak po­vedala noha: Pre­tože nie som rukou, nie som z tela, či pre­to nie je pred­sa len z tela? 16 A keby po­vedalo ucho: Pre­tože nie som okom, nie som z tela, či pre­to nie je pred­sa len z tela? 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? Keby bolo celé sluchom, kde potom čuch? 18 Ale teraz Bôh položil údy, jeden každý z nich, na tele tak, ako to chcel. 19 Keby boly všet­ky jed­ným údom, kde by bolo telo? 20 No, teraz je síce mnoho údov, ale jed­no telo. 21 A oko ne­môže po­vedať ruke: Ne­pot­rebujem ťa, alebo zase hlava nohám: Ne­pot­rebujem vás. 22 Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú ne­vy­hnut­ne po­treb­né. 23 A tým údom, o ktorých mys­líme, že sú menej čest­nými údami tela, práve tým pri­dávame hoj­nejšiu česť. A naše ne­počest­né údy majú hoj­nejšiu počest­nosť. 24 A naše počest­né toho nepotrebujú. Ale Bôh po­miešal telo a ustrojil tak, že tomu, ktorému sa nedos­táva, dal hoj­nejšiu česť, 25 aby nebolo rozt­ržky v tele, ale aby sa údy na­vzájom rov­nako starali o seba. 26 A buď že tr­pí jeden úd, spolu tr­pia všet­ky údy; buď že sa oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všet­ky údy. 27 A vy ste telom Kris­tovým a údami po čias­t­ke. Úrady v cirkvi Kristovej.28 A síce jed­ných po­stavil Bôh v cir­kvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov; po­tom divot­vor­né moci, po­tom milos­ti dary uzdravovania, ujímania sa potrebných, správy, druhy jazykov. 29 Či sú azda všet­ci apoštol­mi? Či všet­ci prorok­mi? Či všet­ci učiteľmi? Či všet­ci divotvorcami? 30 Či majú všet­ci dary uzdravovať? Či všet­ci hovoria jazyk­mi? Či všet­ci vy­kladajú? 31 No, snažte sa hor­livo o lepšie dary milos­ti! A ešte vám ukážem svr­chovanú ces­tu.