Roháček1. Korintským2

1. Korintským

Len toho Ukrižovaného. Múdrosť Božia. Čoho oko nevidelo.1 A ja, keď som k vám prišiel, bratia, ne­prišiel som vo vznešenos­ti slova alebo múd­ros­ti zves­tujúc vám svedoc­tvo Božie. 2 Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Kris­ta, a toho ukrižovaného. 3 A ja som bol u vás v slabos­ti a v báz­ni a triasol som sa mnoho. 4 A moja reč a moja kázeň nezáležala v pre­sviedčavých ľud­skej múd­ros­ti slovách, ale v dôkaze Ducha a moci, 5 aby vaša viera nebola v ľud­skej múd­ros­ti, ale v moci Božej. 6 A múd­rosť hovoríme medzi do­konalými, ale nie múd­rosť tohoto sveta ani kniežat tohoto sveta, ktoré hynú; 7 ale hovoríme múd­rosť Božiu v tajom­stve, skrytú, ktorú predurčil Bôh pred veky na našu slávu, 8 ktorej ne­znal ni­kto z kniežat tohoto sveta, lebo keby boli po­znali, neboli by Pána slávy ukrižovali. 9 Ale jako je na­písané: Čoho oko ne­videlo a ucho ne­počulo a čo na srd­ce človeka ne­vs­túpilo, čo všet­ko Bôh pri­hotovil tým, ktorí ho milujú. 10 Ale nám Bôh zjavil skr­ze svoj­ho Ducha. Lebo Duch zpytuje všet­ko, aj hl­biny Božie. 11 Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani vecí Božích nepoz­nal a nezná ni­kto, iba Duch Boží. 12 A my sme nedos­tali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všet­ko nám je z milos­ti darované od Boha, 13 čo aj hovoríme, no, nie učenými ľud­skej múd­ros­ti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchov­nými vec­mi duchov­né porov­návajúc. Telesný a duchovný človek.14 Ale teles­ný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláz­nov­stvom, a ne­môže ich poznať, lebo sa majú duchov­ne po­sudzovať. 15 Ale duchov­ný človek posudzuje všet­ko a sám nie je po­sudzovaný od ni­koho. 16 Lebo k­de kto po­znal myseľ Pánovu, ktorý by ho učil? No, my máme myseľ Kris­tovu.