Roháček1. Korintským6

1. Korintským

Súdy. Kto nezdedí kráľovstva Božieho.1 Či sa opováži nie­kto z vás, kto má spor s iným, súdiť sa pred ne­spraved­livými a nie pred svätými? 2 Alebo či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? A jest­li vy máte súdiť svet, či ste nehod­ni roz­súdiť veci, k­toré sú najmenšie? 3 Či ne­viete, že budeme súdiť an­jelov? A jako po­tom nie veci čas­ného života?! 4 Keď tedy máte súdy o veci čas­ného života, ktorých ne­majú za nič vo sbore, tých po­saďte, aby súdili! 5 Vám na za­han­benie hovorím. Či tak von­kon­com nieto ani jed­ného múd­reho medzi vami, ktorý by mohol roz­súdiť medzi svojimi brat­mi? 6 Ale brat s bratom sa súdi, a to pred ne­veriacimi! 7 Už je tedy cel­kom nedos­tatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej ne­tr­píte kriv­dy? Prečo radšej nenesiete škody? 8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom! 9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nez­dedia kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa, ani smil­níci ani mod­lári ani cudzoložníci ani mäk­ci ani sam­coložníci 10 ani zlodeji ani lakom­ci ani opil­ci ani nadávači ani dráči nez­dedia kráľov­stva Božieho. 11 A to ste boli nie­ktorí, ale ste sa umyli, ale ste po­svätení, ale ste ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha. Telá veriacich údami Krista. Utekať pred smilstvom.12 Všet­ko smiem, ale nie všet­ko pro­spieva; všet­ko smiem, ale ja nebudem ničím ov­ládaný. 13 Po­kr­my bruchu a brucho po­kr­mom, ale Bôh zkazí i brucho i po­kr­my. No, telo nie smils­tvu, ale Pánovi a Pán telu. 14 A Bôh vzkriesil i Pána i nás vzkriesi svojou mocou. 15 Či ne­viete, že vaše telá sú údami Kris­tovými? Či tedy mám vziať údy Kris­tove a urobiť ich údami smil­nice? To nech sa ne­stane! 16 Alebo či ne­viete, že ten, kto sa pri­pojuje k smil­nici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jed­no telo. 17 A ten, kto sa pri­pojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. 18 Utekaj­te pred smils­tvom! Každý hriech, ktorý by vy­konal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smil­ní, hreší proti svoj­mu vlast­nému telu. 19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, k­torý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Lebo ste vy­kúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.