Roháček1. Korintským16,15

1. Korintským 16:15

Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je pr­votinou Achaje, a že sa po­stavil do služby svätým,


Verš v kontexte

14 Všet­ky vaše veci nech sa dejú v lás­ke. 15 Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je pr­votinou Achaje, a že sa po­stavil do služby svätým, 16 aby ste sa i vy pod­riaďovali takým aj každému spolu­účin­kujúcemu a pracujúcemu.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je pr­votinou Achaje, a že sa po­stavil do služby svätým,

Evanjelický

15 Prosím vás však, bratia, po­znáte domác­nosť Štefanovu, že je z pr­vých v Acháji a dala sa do služby svätých ;

Ekumenický

15 Prosím vás, bratia: Viete o Štefanasovom dome, že je pr­votinou Acháj­ska a že sa dali do služby svätým;

Bible21

15 Bratři, ví­te, že Štěpánova ro­di­na je prvním ovo­cem Ře­cka a že se vy­da­li službě svatým. Pro­sím vás te­dy,