Roháček1. Korintským4

1. Korintským

Pavel, verný sluha Boží, sa nebojí súdu. Nasýtení.1 Nech tak mys­lí o nás človek ako o služob­níkoch Kris­tových a o správ­coch tajom­stiev Božích. 2 Tu os­tat­ne sa vy­hľadáva u správ­cov, aby bol ktosi naj­dený ver­ný. 3 A mne je to naj­menším, aby som bol vami súdený alebo ľud­ským súdom. Ale ani sám seba ne­súdim, 4 lebo nie som si ničoho po­vedomý, ale tým nie som ospravedl­nený; no, ten, kto ma súdi, je Pán. 5 A tak ne­súďte ničoho pred časom, do­kiaľ ne­prij­de Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy a zjaví úmys­ly sŕdc, a vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha. 6 Ale toto, bratia, som po­vedal v podoben­stve vzťahom na seba a na Apol­la, pre vás, aby ste sa na nás učili ne­mys­lieť nad to, čo je na­písané, aby ste sa nenadúvali jeden za druhého proti inému. 7 Lebo kto ťa robí roz­diel­nym od iného? A čo máš, čo by si nebol do­stal? A jest­li si aj do­stal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol do­stal? 8 Už ste na­sýtení, už ste zbohat­li, bez nás kraľujete, a bárs by ste len kraľovali, aby sme aj my s vami spolu kraľovali. Apoštolovia divadlom svetu. Osobné.9 Lebo mám za to, že nás apoštolov vy­kázal Bôh za naj­po­sled­nejších, na odiv, ako od­daných na sm­rť, lebo sme sa stali divad­lom svetu i an­jelom i ľuďom. 10 My bláz­ni pre Kris­ta, a vy roz­um­ní v Kris­tu; my slabí, a vy sil­ní; vy sláv­ni a my takí, ktorí ne­majú cti. 11 Až do tej­to hodiny i lačnieme i žíz­nime i na­hí sme i po­hlav­kovaní sme i mies­ta ni­kde ne­máme 12 i na­máhame sa robiac vlast­nými rukami; nadávajú nám, dob­rorečíme; prena­sledujú nás, znášame; 13 rúhajú sa nám, prosíme. Sme jako smeti sveta, všet­kým za po­vr­heľ až doteraz. 14 Ne­píšem tohoto na­to, aby som vás zahanbil, ale na­pomínam ako svoje milované deti. 15 Lebo keby ste mali hneď desať tisíc pes­túnov v Kris­tu, ale nemôžete mať mnoho ot­cov, lebo ja som vás splodil v Kris­tu Ježišovi skr­ze evan­jelium. 16 A tedy vás prosím, na­sleduj­te mňa. 17 Pre­to som vám po­slal Timotea, ktorý je mojím milovaným dieťaťom a ver­ným v Pánovi, ktorý vás upomenie na moje ces­ty v Kris­tu Ježišovi, jako učím všade v každom sbore. 18 Ale jako keby som ne­mal prij­sť k vám, naduli sa nie­ktorí. 19 Avšak prij­dem k vám skoro, ak bude Pán chcieť, a po­znám, nie slovo tých nadutých, ale moc. 20 Lebo kráľov­stvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. 21 Čo chcete? Či aby som k vám prišiel s palicou a či s lás­kou a v duchu tichos­ti?