EvanjelickýMatúš20,4

Matúš 20:4

Evanjelium podľa Matúša

A po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravod­livé, dám vám.


Verš v kontexte

3 O deviatej hodine vy­šiel zase a videl, že iní stoja, za­háľajúc na námes­tí. 4 A po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravod­livé, dám vám. 5 A oni šli. Keď po­tom vy­šiel o dvanás­tej a o tretej po­obede, urobil podob­ne.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 Aj tým po­vedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spraved­livé, dám vám. A oni od­išli.

Evanjelický

4 A po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravod­livé, dám vám.

Ekumenický

4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé.

Bible21

4 a tak jim ře­kl: ‚Jdě­te i vy na mou vi­nici. Dám vám sprave­dlivou odměnu.‘