EvanjelickýMatúš20,3

Matúš 20:3

Evanjelium podľa Matúša

O deviatej hodine vy­šiel zase a videl, že iní stoja, za­háľajúc na námes­tí.


Verš v kontexte

2 Zjed­nal robot­níkov za denár na deň a po­slal ich na vinicu. 3 O deviatej hodine vy­šiel zase a videl, že iní stoja, za­háľajúc na námes­tí. 4 A po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravod­livé, dám vám.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a za­háľať.

Evanjelický

3 O deviatej hodine vy­šiel zase a videl, že iní stoja, za­háľajúc na námes­tí.

Ekumenický

3 Keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných po­stávať na námes­tí a po­vedal im:

Bible21

3 Když vy­šel ven oko­lo deváté ho­di­ny, uvi­děl jiné, jak sto­jí na tržiš­ti a za­há­lejí,