EvanjelickýMatúš20,2

Matúš 20:2

Evanjelium podľa Matúša

Zjed­nal robot­níkov za denár na deň a po­slal ich na vinicu.


Verš v kontexte

1 Kráľov­stvo nebes­ké je podob­né človeku hos­podárovi, ktorý vy­šiel na ús­vite najať si robot­níkov na vinicu. 2 Zjed­nal robot­níkov za denár na deň a po­slal ich na vinicu. 3 O deviatej hodine vy­šiel zase a videl, že iní stoja, za­háľajúc na námes­tí.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 A zjed­najúc sa s robot­ník­mi, že im dá po denáre na deň, po­slal ich do svojej vinice.

Evanjelický

2 Zjed­nal robot­níkov za denár na deň a po­slal ich na vinicu.

Ekumenický

2 Do­hodol sa s robotníkmi za denár na deň a po­slal ich do svojej vinice.

Bible21

2 Do­mlu­vil se s dělníky na dená­ru za den a po­slal je na svou vi­nici.