EkumenickýZjavenie18

Zjavenie

Pád Babylonu1 Po­tom som videl zo­stupovať z neba iného an­jela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem. 2 I zvolal mohut­ným hlasom: Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbyt­kom démonov, skrýšou všet­kých nečis­tých duchov, skrýšou všet­kých nečis­tých vtákov, skrýšou všet­kej nečis­tej a nenávidenej zveri, 3 lebo všet­ky národy pili z vína vášne smils­tva tej ne­vies­t­ky a králi zeme s ňou smil­nili a kup­ci zeme zbohat­li z jej nad­mer­ného pre­pychu. 4 A počul som iný hlas volať z neba: Vy­j­di z neho, ľud môj, aby ste ne­mali účasť na jeho hriechoch a nedos­talo sa vám z jeho rán, 5 lebo jeho hriechy sa na­hromadili až po nebo a Boh sa roz­pamätal na jeho ne­právos­ti. 6 Od­plaťte tej ne­vies­t­ke, ako sa i ona od­platila, dvoj­násob­ne jej od­plaťte za jej skut­ky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalej­te jej dvoj­násob­ne. 7 Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej daj­te út­rap a smút­ku, lebo si v srdci hovorí: Sedím ako kráľov­ná, nie som vdova a ne­uz­riem smútok. 8 Pre­to v jednom dni prídu na ňu rany: sm­rť, smútok, hlad a ohňom bude spálená, lebo moc­ný je Pán, Boh, ktorý ju od­súdil. 9 Plakať a nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou smil­nili a hýrili, keď uvidia dym z jej požiaru. 10 Pre strach z jej út­rap budú zďaleka stáť a volať: Beda, beda, ty veľké mes­to, Babylon, moc­né mes­to, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd. 11 A kup­ci zeme nad ním plačú a smútia, lebo už ni­kto nekupuje ich tovar: 12 tovar zo zlata, strieb­ra, drahokamov, perál, kmen­tu, pur­puru, hod­vábu, šar­látu a všelijaké voňavé drevo, všelijaké pred­mety zo slonoviny a z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru, 13 škoricu, amómové korenie, voňav­ky, myr­hu, kadid­lo, víno, olej, jem­nú múku, pšenicu, dobytok, ov­ce, kone, vozy, ot­rokov a zajat­cov. 14 Ovocie, túžba tvojej duše, od­išlo od teba, i všetok lesk a nád­hera sa ti stratili, a už ich viac nenáj­du. 15 Kup­ci, ktorí s týmito vecami ob­chodovali a z toho mes­ta bohat­li, za­stanú v diaľke zo strachu z jeho út­rap, budú plakať a žialiť 16 a budú volať: Beda, beda, ty veľké mes­to, ktoré sa od­ievalo do kmen­tu, pur­puru a šar­látu a oz­dobovalo sa zlatom, drahokamami a per­lami 17 — a za jedinú hodinu bolo spus­tošené toľké bohat­stvo! 18 a keď videli dym jeho požiaru, kričali: Ktoré mes­to sa podobá tomuto veľkému mes­tu? 19 Sypali si prach na hlavy a s plačom a smút­kom kričali: Beda, beda, ty veľké mes­to, z ktorého bohat­stva zbohat­li všet­ci, čo mali lode na mori — a za jedinú hodinu bolo spus­tošené! 20 Plesaj­te nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás. 21 A jeden sil­ný an­jel vzal kameň veľký ako žar­nov a hodil ho do mora so slovami: Tak­to prud­ko bude zvr­hnutý Babylon, veľké mes­to, a už sa viac nenáj­de. 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaris­tov a hudob­níkov, flau­tis­tov a trubačov, už nebude viac v tebe nijaký maj­ster hocik­torého remes­la, ani zvuk mlyna už v tebe nebude počuť; 23 svet­lo lam­py v tebe už nezas­vieti a nebude už v tebe počuť hlas ženícha a ne­ves­ty, lebo tvoji kup­ci bývali na zemi veľmožmi a tvoje čarovanie zvied­lo všet­ky národy. 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých i všet­kých za­vraždených na zemi.

EkumenickýZjavenie18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček