EkumenickýZjavenie15

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Zjavenie

Anjeli s poslednými ranami1 Videl som iné veľké a pred­iv­né znamenie: Sedem an­jelov, ktorí mali sedem po­sled­ných rán, pre­tože nimi sa do­vŕšil Boží hnev. 2 Videl som akési sk­lenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šel­mou i nad jej ob­razom a nad čís­lom jej mena, stáli na sk­lenenom mori. Mali Božie citary 3 a spievali pieseň Božieho služob­níka Mojžiša a pieseň Barán­ka: Veľké a ob­divuhod­né sú tvoje skut­ky, Pán, Boh všemohúci. Spravod­livé a prav­divé sú tvoje ces­ty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a ne­o­slavoval tvoje meno? Pre­tože ty jediný si svätý; všet­ky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravod­livé súdy. 5 A po­tom som videl: Ot­voril sa chrám stanu svedec­tva v nebi 6 a z chrámu vy­šlo sedem an­jelov, ktorí mali sedem rán. Boli ob­lečení do čis­tého žiariaceho ľanového rúcha a cez pr­sia boli pre­pásaní zlatými pás­mi. 7 Jed­na zo štyroch bytos­tí roz­dala sied­mim an­jelom sedem zlatých čiaš, pl­ných hnevu Boha žijúceho na veky vekov. 8 Chrám sa na­pl­nil dymom Božej slávy a jeho moci. A ni­kto ne­mohol voj­sť do chrámu, kým sa nedovŕšilo sedem rán sied­mich an­jelov.

EkumenickýZjavenie15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček