EkumenickýZjavenie7

Zjavenie

Počet označených Izraela1 Po­tom som videl štyroch an­jelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pev­ne držia štyri vet­ry zeme, aby ne­vial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som iného an­jela, ktorý vy­stupoval od východu sln­ka a mal pečať živého Boha. Mohut­ným hlasom za­volal na štyroch an­jelov, ktorí do­stali moc škodiť zemi a moru: 3 Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým ne­oz­načíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha. 4 A počul som počet označených: Stoštyrid­saťštyritisíc označených zo všet­kých kmeňov Iz­raela: 5 Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rúbenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc, 6 z Ašérovho kmeňa dvanásťtisíc, z Naftáliovho kmeňa dvanásťtisíc, z Menaššeho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Šimeónov­ho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Jissákarovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zebúlunov­ho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených. Veľký zástup pred Božím trónom9 Po tom­to som po­zeral a uvidel som veľký zá­stup, ktorý ni­kto ne­mohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Barán­kom. Ob­lečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali pal­mové ratoles­ti 10 a mohut­ným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi. 11 A všet­ci an­jeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytos­tí, a pad­li na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a hovorili: Amen. Dob­rorečenie a sláva, múd­rosť a vzdávanie vďaky, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. 13 A jeden zo starších pre­hovoril a po­vedal mi: Kto sú títo ob­lečení do bieleho rúcha a od­kiaľ prišli? 14 Od­povedal som: Pane môj, ty to vieš! Nato mi on po­vedal: To sú tí, čo pri­chádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vy­bielili ich v Baránkovej kr­vi. 15 Pre­to sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozp­res­trie nad nimi svoj stan. 16 Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať sln­ko, ani nijaká horúčosť, 17 lebo Baránok, ktorý je upro­stred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zo­trie z očí každú sl­zu.

EkumenickýZjavenie7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček