EkumenickýZjavenie20

Zjavenie

Tisíc rokov1 Videl som an­jela zo­stupujúceho z neba. Mal kľúč od priepas­ti a v ruke veľkú reťaz. 2 Zmoc­nil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sput­nal ho na tisíc rokov. 3 Hodil ho do priepas­ti, za­vrel a za­pečatil ju nad ním, aby už ne­zvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc­rokov. Po­tom musí byť na krát­ky čas uvoľnený. 4 Videl som tróny. Na ne si sad­li tí, čo do­stali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedec­tvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa nek­laňali šel­me ani jej ob­razu a ne­prijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kraľovali s Kristom tisíc­rokov. 5 Os­tat­ní mŕt­vi ne­ožili, kým sa nedovŕšilo tisíc­rokov. To je pr­vé vzkriesenie. 6 Blaho­slavený a svätý, kto má podiel na pr­vom vzkriesení. Nad tými druhá sm­rť ne­má moci, ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú s ním kraľovať tisíc rokov. Porážka satana7 A keď sa do­vŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svoj­ho väzenia. 8 Vy­j­de, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako mor­ského pies­ku. 9 Vy­šli na šíru zem a ob­kľúčili tábor svätých i milované mes­to. Zo­stúpil však oheň z neba a po­hl­til ich. 10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vr­hnutý do oh­nivého a sírového jazera, kde bola aj šel­ma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov. Súd a veľký biely trón11 Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Spred neho utiek­la zem i nebo a už nebolo pre ne mies­ta. 12 Videl som mŕt­vych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A ot­vorili sa knihy. Aj iná kniha sa ot­vorila, kniha života. A mŕt­vi boli súdení podľa toho, čo bolo na­písané v knihách, podľa ich skut­kov. 13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom. Aj sm­rť a pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skut­kov. 14 Sm­rť a pod­svetie boli zvr­hnuté do oh­nivého jazera. Toto je druhá sm­rť, oh­nivé jazero. 15 A ak sa našiel nie­kto, kto nebol za­písaný v knihe života, bol hodený do oh­nivého jazera.

EkumenickýZjavenie20

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček