EkumenickýZjavenie11

Zjavenie

Dvaja svedkovia1 Do­stal som trs­tinu podob­nú palici so slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i ol­tár, ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú. 2 Ale von­kajšie chrámové ná­dvorie vy­nechaj a ne­meraj ho, lebo bolo vy­dané po­hanom, ktorí budú štyrid­saťd­vamesiacov pus­tošiť sväté mes­to. 3 Svojim dvom sved­kom, ob­lečeným do vrecoviny, dám prorokovať tisíc­dve­stošesťdesiatd­ní. 4 To sú tie dve olivy a dva sviet­niky, ktoré stoja pred Pánom zeme. 5 Ak im nie­kto chce ub­lížiť, z úst im vy­šľah­ne oheň a strávi ich ne­priateľov. Keby im nie­kto chcel ub­lížiť, musí tak­to za­hynúť. 6 Oni majú moc za­vrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania ne­pršalo. Majú moc pre­meniť vody na krv a trápiť zem všelijakými po­hromami, kedykoľvek to budú chcieť. 7 Keď do­končia svoje svedec­tvo, šel­ma, ktorá vy­stúpi z priepasti, bude bojovať proti nim, zvíťazí nad nimi a za­bije ich. 8 Ich mŕt­voly budú na námes­tí veľkého mes­ta, ktoré sa ob­raz­ne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán. 9 Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude tri a pol dňa vidieť ich mŕt­ve telá, ale ich telá nedovolia uložiť do hrobu. 10 Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si na­vzájom po­sielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. 11 O tri a pol dňa však vstúpil do nich duch života od Boha, po­stavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. 12 Počuli mohut­ný hlas z neba, ktorý im hovoril: Vy­stúp­te sem! Vy­stúpili v oblaku na nebo a ich ne­priatelia ich videli. 13 V tú hodinu na­stalo veľké zeme­trasenie a desatina mes­ta sa zrútila a pri zeme­trasení za­hynulo sedem­tisíc ľudí. Os­tat­ných sa zmoc­nil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach. 14 Druhé beda prešlo. Hľa, čo­skoro príde tretie beda. Siedma poľnica15 Sied­my an­jel za­trúbil. A v nebi za­zneli mohut­né hlasy: Kráľov­stvo sveta sa stalo kráľov­stvom nášho Pána a jeho Po­mazaného a bude kraľovať na veky vekov. 16 Vtedy dvad­siati štyria starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, pad­li na tvár, klaňali sa Bohu 17 a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. 18 Národy sa roz­hnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕt­vych a od­meniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvoj­ho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem. 19 A v nebi sa ot­voril Boží chrám a v Božom chráme bolo vidieť ar­chu jeho zmluvy. Na­stali bles­ky, zvuky, hromy, zeme­trasenia a veľké krupobitie.

EkumenickýZjavenie11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček