EkumenickýZjavenie13

Zjavenie

Dve šelmy1 Videl som vy­stupovať z mora šel­mu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šel­ma, ktorú som videl, podobala sa le­opar­dovi; nohy mala ako med­veď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju moc. 3 Jed­nu z hláv mala akoby dobitú na sm­rť, ale jej smr­teľná rana sa za­hojila. Celá zem sa s obdivom ob­zerala za šel­mou. 4 Klaňali sa drakovi, že dal vládu šel­me, a klaňali sa aj šel­me, hovorili: Kto je podob­ný šel­me a kto môže proti nej bojovať? 5 Do­stala tlamu, aby hovorila bez­očivé a rúhavé slová a mala moc pôsobiť štyrid­saťd­vamesiacov. 6 A aj ot­vorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stanu a aj tým, čo pre­bývajú v nebi. 7 Do­stala i schop­nosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Do­stala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všet­ci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta za­písané v knihe života Barán­ka, ktorý bol za­bitý. 9 Kto má uši, nech počúva. 10 Kto má ísť do zajatia, pôj­de do zajatia. Kto má byť za­bitý mečom, bude za­bitý mečom. 11 Po­tom som videl inú šel­mu vy­stupovať zo zeme. Mala dva rohy podob­né Barán­kovým, ale hovorila ako drak. 12 Vy­konáva všet­ku moc pr­vej šel­my pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali pr­vej šel­me, ktorej smr­teľná rana sa za­hojila. 13 Robí veľké znamenia, takže aj oheň zo­stupuje z neba na zem pred zrak­mi ľudí. 14 Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré má do­volené konať pred očami šel­my; na­hovára obyvateľov zeme, aby zhotovili ob­raz šel­my, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, čo sa nebudú klaňať ob­razu šel­my. 16 A pôsobí, že všet­ci — malí i veľkí, bohatí i chudob­ní, slobod­ní i ot­roci — do­stanú znak na pravú ruku alebo na čelo, 17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­má ako znak meno šel­my alebo čís­lo jej mena. 18 V tomto je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­tošesťdesiatšesť.

EkumenickýZjavenie13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček