EkumenickýZjavenie9

Zjavenie

1 Za­trúbil piaty an­jel: videl som padajúcu hviez­du z neba na zem. Do­stala kľúč od stud­ne, ktorá vedie k priepasti. 2 Ot­vorila studňu priepas­ti a zo stud­ne vy­stúpil taký dym akoby z veľkej pece. Od dymu zo stud­ne sa za­tmelo sln­ko aj vzduch. 3 Z dymu vy­šli na zem kobyl­ky a do­stali moc, akú majú po­zem­ské škor­pióny. 4 Do­stali roz­kaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej zeleni, ani nijakému stromu, len ľuďom, ktorí ne­majú na čele Božiu pečať. 5 Do­stali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich päťmesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštip­nutého škor­piónom. 6 V tých dňoch budú ľudia hľadať sm­rť, ale ju nenáj­du. Budú si túžob­ne žiadať umrieť, ale sm­rť od nich utečie. 7 Kobyl­ky sa podobali koňom pri­praveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté ven­ce a ich tváre boli ako tváre ľudí. 8 Vlasy mali podob­né žen­ským vlasom a ich zuby boli sťa zuby levov. 9 Mali akoby želez­né pan­ciere a zvuk ich krídel bol ako hr­mot mnohých kon­ských vozov rútiacich sa do boja. 10 Chvos­ty mali ako škor­pióny a v nich žihad­lá, aby nimi päť mesiacov škodili ľuďom. 11 Nad sebou mali kráľa, an­jela priepas­ti, ktorý sa po heb­rej­sky volá Abad­don a po gréc­ky Apol­lyón. 12 Pr­vé beda prešlo. Hľa, po ňom pri­chádzajú ešte dve ďalšie! 13 Za­trúbil šies­ty an­jel: zo štyroch rohov zlatého ol­tára, ktorý je pred Bohom, som počul hlas, ktorý 14 hovoril šies­temu an­jelovi, čo mal trúbu: Roz­viaž štyroch an­jelov spútaných pri veľkej rieke Euf­rat! 15 Tu boli roz­viazaní štyria an­jeli, pri­pravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby po­zabíjali tretinu ľudí. 16 A počet jaz­dec­kého voj­ska bol dvad­saťtisíc myriád. Počul som ich počet. 17 Vo videní som videl kone a jazd­cov na nich: mali oh­nivé, hy­acin­tové a sírovožl­té pan­ciere, hlavy koní boli sťa hlavy levov a z ich tlám vy­stupoval oheň, dym a síra. 18 Týmito tromi po­hromami, ohňom, dymom a sírou, ktoré vy­stupovali z ich tlám, bola po­zabíjaná tretina ľudí. 19 Moc koní je totiž v ich papuliach a chvos­toch, lebo ich chvos­ty sú podob­né hadom a hlavy tých hadov zraňujú. 20 No os­tat­ní ľudia, ktorých nezahubili tieto po­hromy, sa nekajali z výtvorov svojich rúk a ne­pres­tali sa klaňať zlatým, striebor­ným, medeným, kamen­ným a dreveným mod­lám, ktoré ne­môžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. 21 A nekajali sa ani za svoje vraždy, ani za čarovanie, ani za smils­tvo, ani za krádeže.

EkumenickýZjavenie9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček