EkumenickýZjavenie17

Zjavenie

Veľká neviestka a šelma1 Prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí mali sedem čiaš, a pre­hovoril ku mne tak­to: Poď, ukážem ti súd nad veľkou ne­vies­t­kou, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smil­nili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smils­tva. 3 V duchu ma od­niesol na púšť. A videl som ženu sedieť na šar­látovej šel­me, pl­nej rúhavých mien, ktorá mala sedem hláv a desať rohov. 4 Žena bola odetá do pur­puru a šar­látu a oz­dobená zlatom, drahými kameňmi a per­lami, v ruke mala zlatý po­hár, pl­ný ohav­nos­tí a nečis­toty svoj­ho smils­tva. 5 Na čele mala na­písané meno, tajom­stvo: Veľký Babylon, mat­ka ne­vies­tok a ohav­nos­tí zeme. 6 Videl som tú ženu, spitú kr­vou svätých a kr­vou Ježišových mučeníkov. 7 An­jel mi však po­vedal: Prečo sa čuduješ? Ja ti vy­svet­lím tajom­stvo ženy a šel­my, ktorá ju ne­sie, a má sedem hláv a desať rohov. 8 Šel­ma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vy­stúpiť z priepasti a pôj­de do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šel­mu, pre­tože bola, a nie je, ale zasa príde. 9 Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov: 10 Piati pad­li, jeden kraľuje, jeden ešte ne­prišiel; až príde, smie os­tať len na­krát­ko. 11 Šel­ma, ktorá bola, a nie je, je ôs­mym kráľom, je z tých sied­mich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedos­tali kráľov­stvo, ale spolu so šel­mou do­stávajú moc ako králi na jed­nu hodinu. 13 Sú jed­nej mys­le a svoju moc i vládu dajú šel­me. 14 Budú bojovať proti Barán­kovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; tí, čo sú s ním, sú po­volaní, vy­volení a ver­ní. 15 A po­vedal mi: Vody, ktoré si videl tam, kde sedí ne­vies­t­ka, to sú ľudia, zá­stupy, národy a jazyky. 16 Desať rohov, ktoré si videl, a šel­ma znenávidia ne­vies­t­ku. Spus­tošia ju a ob­nažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srd­ca, aby konali podľa jeho zámeru, riadili sa jed­ným úmys­lom a odo­vzdali svoje kráľov­stvo šel­me, až kým sa ne­spl­nia Božie slová. 18 Žena, ktorú si videl, je veľké mes­to, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.

EkumenickýZjavenie17

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček