EkumenickýZjavenie1

Zjavenie

Úvod a pozdrav1 Zjavenie Ježiša Kris­ta, ktoré mu dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má one­dl­ho stať. On po­slal svoj­ho an­jela a naz­načil to svoj­mu sluhovi Jánovi. 2 Ten do­svedčil Božie slovo a svedec­tvo Ježiša Kris­ta, všet­ko, čo videl. 3 Blaho­slavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroc­tva a za­chovávajú, čo je v ňom na­písané. Lebo určený čas je blíz­ko! 4 Ján sied­mim cir­kvám, ktoré sú v Ázii: Milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, 5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕtvych a vlád­cu nad kráľmi zeme. 6 a urobil nás kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. 7 Hľa, pri­chádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho pre­bod­li. Nariekať budú nad ním všet­ky kmene zeme. 8 Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. Ján vidí Krista9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľov­stve a vy­trvalos­ti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedec­tvo o Ježišovi na os­trove Pat­mos. 10 V Pánov deň som bol vo vy­tržení ducha a počul som za sebou mohut­ný zvuk ako hlas poľnice, 11 ktorý hovoril: Čo vidíš, na­píš do knihy a pošli sied­mim cir­kvám: do Efezu, Smyr­ny, Per­gama, Ty­atír, Sárd, Filadel­fie a do La­odicey. 12 Ob­rátil som sa, aby som po­zoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov 13 a upro­stred sviet­nikov akoby Syna človeka, ob­lečeného do dl­hého rúcha a cez pr­sia pre­pásaného zlatým pásom. 14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vl­na, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. 15 Nohy mal podob­né lesk­lému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a jeho tvár bola, ako keď sln­ko svieti v plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕt­vy. On položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý a Po­sled­ný 18 a Živý. Bol som mŕt­vy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia. 19 Na­píš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane po­tom. 20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a sied­mich zlatých sviet­nikov je toto: Sedem hviezd, to sú an­jeli sied­mich cir­kví a sedem sviet­nikov, to je sedem cir­kví.

EkumenickýZjavenie1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček