EkumenickýZjavenie12

Zjavenie

Žena a drak1 Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá sln­kom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola tehot­ná, kričala v pôrodných boles­tiach a mukách. 3 Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: Hľa, veľký oh­nivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov, na hlavách sedem diadémov. 4 Jeho chvost zmietol tretinu nebes­kých hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa po­stavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. 5 A porodila syna, chlap­ca, ktorý má želez­nou ber­lou vlád­nuť nad všet­kými národ­mi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena utiek­la na púšť, kde jej Boh pri­pravil mies­to, aby ju tam živili tisíc­dve­stošesťdesiatd­ní. 7 Na nebi sa str­hol boj. Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho an­jeli bojovali. 8 No ne­ob­stáli a nebolo už pre nich mies­to v nebi. 9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvod­ca celého sveta, bol zvr­hnutý na zem a s ním boli zvr­hnutí aj jeho an­jeli. 10 Nato som počul mohut­ný hlas z neba: Teraz na­stala spása a moc i kráľov­stvo nášho Boha a vláda jeho Po­mazaného, lebo bol zvr­hnutý žalob­ca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Barán­kovu krv a pre slovo svoj­ho svedec­tva a ne­milovali svoj život tak, aby sa zľak­li smr­ti. 12 Pre­to raduj­te sa, nebesá, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pre­tože diabol zo­stúpil k vám veľmi naz­los­tený, lebo vie, že má málo času. 13 Keď drak videl, že bol zvr­hnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlap­ca. 14 Žena však do­stala dve kríd­la veľkého or­la, aby od­letela na púšť na svoje mies­to, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada. 15 Had vy­chr­lil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strh­la. 16 Ale zem žene po­moh­la. Ot­vorila svoje ús­ta a po­hl­tila rieku, ktorú drak vy­chr­lil zo svojej papule. 17 Drak sa na ženu na­hneval a od­išiel bojovať proti os­tat­ným z jej po­tom­stva, ktorí za­chovávajú Božie pri­kázania a držia sa Ježišov­ho svedec­tva. 18 Po­tom za­stal na mor­skom pies­ku.

EkumenickýZjavenie12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček