EkumenickýZjavenie6

Zjavenie

Pečate1 Videl som, ako Baránok ot­voril jed­nu zo sied­mich pečatí a počul som jed­nu zo štyroch bytos­tí zvolať hromovým hlasom: Poď! 2 A videl som: Hľa, biely kôň; a na ňom jaz­dec s lukom; bol mu daný veniec a vy­šiel ako víťaz, aby víťazil. 3 Keď ot­voril druhú pečať, počul som inú bytosť volať: Poď! 4 A vy­šiel iný, oh­nivočer­vený kôň, a ten, čo sedel na ňom, do­stal moc vziať po­koj zo zeme, aby sa ľudia na­vzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč. 5 Keď ot­voril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: Poď! A videl som: Hľa, čier­ny kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. 6 A počul som spomedzi štyroch bytos­tí akoby hlas, ktorý volal: Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; olej a víno však ne­poškoď! 7 Keď ot­voril štvr­tú pečať, počul som hlas štvr­tej bytos­ti, ktorá volala: Poď! 8 A videl som: Hľa, plavý kôň; ten, čo sedel na ňom, volal sa Sm­rť a za ním išlo pod­svetie. Do­stali moc nad štvr­tinou zeme za­bíjať mečom, hladom a sm­rťou i divými zver­mi zeme. 9 Keď ot­voril piatu pečať, videl som pod obet­ným ol­tárom duše za­bitých pre Božie slovo a pre svedec­tvo, ktoré vy­dávali. 10 Tí za­kričali mohut­ným hlasom: Kedy už, svätý a prav­divý Vlád­ca, vy­konáš súd a po­mstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi? 11 A každý z nich do­stal biele rúcho a bolo im po­vedané, aby ešte krát­ky čas vy­držali, kým ich počet nedo­pl­nia ich spolu­s­lužob­níci a bratia, ktorí majú byť za­bití ako oni. 12 Keď ot­voril šies­tu pečať, videl som, že na­stalo veľké zeme­trasenie, sln­ko sčer­nelo ako srs­tené vrece a mesiac bol celý ako krv, 13 nebes­ké hviez­dy padali na zem, ako keď figov­ník zmietaný veľkým vet­rom zhadzuje svoje ne­zrelé zim­né plody. 14 Nebo sa stiah­lo ako zvitok a všet­ky vr­chy i os­trovy sa po­hli zo svojich miest. 15 Králi zeme, veľmoži, voj­vod­covia, boháči, moc­nári i všet­ci ot­roci aj slobod­ní sa ukryli do jas­kýň a medzi bralá vr­chov. 16 A volali vr­chom a bralám: Pad­nite na nás a ukryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Barán­ka, 17 lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže ob­stáť?

EkumenickýZjavenie6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček