EkumenickýZjavenie2

Zjavenie

Posolstvo do Efezu1 An­jelovi cir­kvi v Efeze na­píš: 2 Po­znám tvoje skut­ky, tvoju námahu a vy­trvalosť, aj to, že ne­môžeš zniesť zlých. Pre­skúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zis­til si, že sú luhári. 3 Si vy­trvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a ne­ochabol si. 4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku. 5 Spomeň si teda, od­kiaľ si padol, kajaj sa a konaj pr­vot­né skut­ky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, po­hnem tvoj sviet­nik z jeho mies­ta. 6 To máš však k dobru, že nenávidíš skut­ky Ni­kolai­tov, ktoré ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Posolstvo do Smyrny8 An­jelovi cir­kvi v Smyrne na­píš: 9 Po­znám tvoje súženie aj chudobu — ale si bohatý —; po­znám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou satana. 10 Neboj sa toho, čo máš vy­tr­pieť! Hľa, diabol nie­ktorých z vás uvrh­ne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desaťd­ní. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života! 11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám: Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí. Posolstvo do Pergama12 An­jelovi cir­kvi v Pergame na­píš: 13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pri­dŕžaš sa môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch An­tipasa, ktorý je môj ver­ný svedok a ktorého za­bili u vás, kde býva satan. 14 No iba toto mám proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pri­dŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Iz­raela, aby jed­li mäso obetované mod­lám a aby smil­nili. 15 A aj ty máš takých, čo sa pri­dŕžajú učenia Ni­kolai­tov. 16 Kajaj sa teda! Inak čo­skoro prídem za tebou a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude na­písané nové meno, ktoré ne­poz­ná nik, iba ten, kto ho do­stane. Posolstvo do Tyatír18 An­jelovi cir­kvi v Tyatirách na­píš: 19 Po­znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku, vieru, službu a vy­trvalosť; a viem, že tvoje po­sled­né skut­ky sú počet­nejšie než pr­vé. 20 No mám proti tebe to, že tr­píš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pri­tom učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li mäso obetované mod­lám. 21 Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svoj­ho smils­tva kajať nech­ce. 22 Hľa, vr­hám ju na lôžko boles­ti a tých, čo s ňou cudzoložia, vr­hám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skut­ky. 23 Jej deti za­hubím sm­rťou a všet­ky cir­kvi spoz­najú, že ja som ten, čo skúma vnút­ro i srd­cia, a každému z vás od­platím podľa jeho skut­kov. 24 Vám os­tat­ným v Tyatirách, čo sa ne­pridŕžate toh­to učenia, ktorí ste ne­poz­nali to, čo sa nazýva satanove hl­biny, vám ne­u­kladám iné bremeno, 25 len sa pri­dŕžaj­te toho, čo máte, kým ne­prídem. 26 Tomu, kto zvíťazí a až do kon­ca za­chová moje skut­ky, tomu dám vládu nad národ­mi, 27 bude nad nimi vlád­nuť želez­nou ber­lou a roz­bije ich ako hlinené nádoby 28 — ako som ju aj sám prijal od svoj­ho Ot­ca, a dám mu ran­nú hviez­du. 29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám.

EkumenickýZjavenie2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček