EkumenickýZjavenie5

Zjavenie

Zvitok a Baránok1 V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnút­ra i zvon­ka a za­pečatenú sied­mimi pečaťami. 2 Videl som moc­ného an­jela, ktorý mohut­ným hlasom ohlasoval: Kto je hoden ot­voriť knihu a ro­zlomiť jej pečate? 3 A ni­kto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou ne­mohol ot­voriť knihu, ani do nej na­zrieť. 4 Veľmi som plakal, že sa nenašiel ni­kto hoden ot­voriť knihu a na­zrieť do nej. 5 A jeden zo starších mi po­vedal: Ne­plač, hľa, zvíťazil lev z kmeňa Júdov­ho, Dávidov výhonok, aby ot­voril knihu a jej sedem pečatí. 6 Medzi trónom, štyr­mi bytosťami a medzi staršími som videl stáť Barán­ka akoby za­bitého, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, čo znamená sedem Božích duchov, po­slaných na celú zem. 7 Ten prišiel a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. 8 A po­tom, čo ju vzal, štyri bytos­ti a dvad­saťštyri starších pad­lo pred Barán­kom. Všet­ci mali citary a zlaté čaše pl­né kadid­la, čo sú mod­lit­by svätých. 9 A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a ot­voriť jej pečate, lebo si bol za­bitý a svojou kr­vou si Bohu vy­kúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa, 10 urobil si ich kráľov­stvom a kňaz­mi nášmu Bohu, oni budú kraľovať na zemi. 11 A videl a počul som hlas mnohých an­jelov okolo trónu, bytos­tí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. 12 Volali mohut­ným hlasom: Hoden je Baránok, ktorý bol za­bitý, prijať moc, bohat­stvo, múd­rosť, silu, česť, slávu a dob­rorečenie. 13 A všet­ko tvor­stvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všet­ko, čo je v nich, som počul volať: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov. 14 Nato štyri bytos­ti po­vedali: Amen. Po­tom starší pad­li a klaňali sa.

EkumenickýZjavenie5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček