EkumenickýZjavenie22

Zjavenie

1 Ukázal mi aj rieku s vodou života, priez­račnú ako krištáľ, ktorá vy­teká od Božieho a Barán­kov­ho trónu. 2 Upro­stred jeho námes­tia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lís­tie stromu na uzdravenie národov. 3 A nebude tam nič pre­kliate, ale Boží a Barán­kov trón bude v ňom a jeho služob­níci mu budú slúžiť. 4 Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. 5 Noci už nebude, ne­pot­rebujú svet­lo lam­py ani svet­lo sln­ka, lebo Pán Boh ich bude os­vecovať a kraľovať budú na veky vekov. Kristov príchod6 An­jel mi po­tom po­vedal: Toto sú ver­né a prav­divé slová a Pán, Boh proroc­kých duchov, po­slal svoj­ho an­jela, aby svojim služob­níkom ukázal, čo sa má čo­skoro stať. 7 Hľa, prídem čo­skoro! Blaho­slavený, kto za­chováva proroc­ké slová tej­to knihy. 8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám an­jela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi po­vedal: Stráň sa toho! Som služob­ník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo za­chovávajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj! 10 A po­vedal mi: Nezapečať proroc­ké slová tej­to knihy, lebo určený čas je blíz­ko! 11 Kto kriv­dí, nech kriv­dí ďalej; kto je špinavý, nech zo­stane špinavý ďalej; spravod­livý nech ďalej koná spravod­livosť a svätý nech sa ďalej po­sväcuje. 12 Hľa, prídem čo­skoro a moja od­plata príde so mnou, aby som od­platil každému podľa jeho skut­kov. 13 Ja som Alfa i Omega, pr­vý a po­sled­ný, počiatok i koniec. 14 Blaho­slavení sú tí, čo si perú rúcha, aby zís­kali prí­stup k stromu života a vošli bránami do mes­ta. 15 Von­ku zo­stanú psy, čarodej­níci, smil­níci, vrahovia, mod­los­lužob­níci a každý, kto miluje a pácha lož. 16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jas­ná ran­ná hviez­da. 17 A Duch i ne­ves­ta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech po­vie: Príď! Kto je smäd­ný, nech príde; kto chce, nech si za­dar­mo na­berie živej vody. 18 Ja do­svedčujem každému, kto počúva slová proroc­tva tej­to knihy: Ak nie­kto k tomu niečo pri­dá, tomu Boh pri­dá rany opísané v tejto knihe. 19 A ak nie­kto uberie zo slov proroc­tva tej­to knihy, tomu Boh od­níme jeho podiel zo stromu života a mies­to vo svätom mes­te, ako sa o nich píše v tejto knihe. 20 Ten, čo do­svedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čo­skoro! Amen, príď, Pane Ježišu! 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všet­kými.

EkumenickýZjavenie22

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček