EkumenickýZjavenie21

Zjavenie

Nové nebo a nová zem1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem sa po­minuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zo­stupuje sväté mes­to, nový Jeruzalem, pri­pravené ako ne­ves­ta oz­dobená pre svoj­ho ženícha. 3 Od trónu som počul mohut­ný hlas: Po­zri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi pre­bývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zo­trie im z očí každú slzu a sm­rť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa po­minulo. 5 A ten, čo sedel na tróne, po­vedal: Hľa, všet­ko tvorím nové. A do­dal: Na­píš, že tieto slová sú ver­né a prav­divé. 6 A do­dal: Už sa vy­pl­nili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smäd­nému dám za­dar­mo z prameňa živej vody. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všet­ko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. 8 Ale zbabel­ci, ne­veriaci, ne­mrav­níci, vrahovia, smil­níci, čarodej­níci, mod­los­lužob­níci a všet­ci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá sm­rť. Nový Jeruzalem9 Prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí mali sedem čiaš, na­pl­nených sied­mimi po­sled­nými ranami, a tak­to ku mne pre­hovoril: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, Barán­kovu manžel­ku. 10 V duchu ma preniesol na veľký a vy­soký vrch a ukázal mi sväté mes­to Jeruzalem, ako zo­stupuje z neba od Boha, 11 ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podob­ný najv­zác­nejšiemu kameňu akoby krištáľovo čis­tému jas­pisu. 12 Malo mohut­né a vy­soké hrad­by; malo dvanásť brán a na bránach dvanásť an­jelov a na­písané mená dvanás­tich kmeňov synov Iz­raela: 13 tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. 14 Hrad­by mes­ta mali dvanásť zá­klad­ných kameňov a na nich dvanásť mien Barán­kových apoštolov. 15 Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trs­tiny, aby pre­meral mes­to i jeho brány a hrad­by. 16 Mes­to je po­stavené do št­vor­ca a jeho dĺžka je taká is­tá ako šír­ka. Trs­tinou od­meral mes­to a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šír­ka i výška sú rov­naké. 17 Zmeral aj hrad­by a merali stoštyrid­saťštyri lakťov podľa ľud­skej miery, ktorú an­jel po­užil. 18 Jeho hrad­by boli po­stavené z jaspisu a mes­to z rýdzeho zlata podob­ného čis­tému sk­lu. 19 Zá­klady mest­ských hradieb boli oz­dobené drahokamami všet­kých druhov: pr­vý zá­klad­ný kameň jas­pis, druhý zafír, tretí chal­cedón, štvr­tý smaragd, 20 piaty sar­donyx, šies­ty kar­ne­ol, sied­my chryzolit, ôs­my beryl, deviaty topás, desiaty chryzop­ras, jedenás­ty hy­acint, dvanás­ty ametyst. 21 Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána bola z jednej per­ly. Námes­tie mes­ta bolo z rýdzeho zlata ako z priezračného krištáľu. 22 Chrám som však v ňom ne­videl, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok. 23 Mes­to ne­pot­rebuje ani sln­ko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho os­vecuje Božia sláva a jeho lam­pou je Baránok. 24 V jeho svet­le budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. 25 Jeho brány sa nebudú vo dne za­tvárať, lebo noci tam nebude. 26 Prinesú doň slávu a česť národov. 27 A ne­voj­de doň nič nečis­té, ani ten, čo pácha ohav­nosť a lož, ale iba tí, čo sú za­písaní v Baránkovej knihe života.

EkumenickýZjavenie21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček