EkumenickýZjavenie8

Zjavenie

Siedma pečať a zlatá kadidelnica1 Keď Baránok ot­voril sied­mu pečať, na­stalo v nebi asi na pol­hodinu ticho. 2 Po­tom som videl sedem an­jelov, ktorí stáli pred Bohom a do­stali sedem poľníc. 3 Prišiel aj iný an­jel a po­stavil sa pred ol­tár so zlatou kadidel­nicou. Do­stal mnoho kadid­la, aby ho pri­dal k modlitbám všet­kých svätých na zlatý ol­tár, ktorý je pred trónom. 4 Dym z kadidla s modlitbami svätých vy­stupoval z ruky an­jela pred Boha. 5 An­jel vzal kadidel­nicu, na­pl­nil ju ohňom z oltára a vr­hol na zem. Vtom na­stalo hr­menie, burácanie, bles­ky a zeme­trasenie. Poľnice6 Sedem an­jelov, ktorí mali sedem poľníc, sa pri­pravilo trúbiť. 7 Za­trúbil pr­vý: na­stalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou bol vr­hnutý na zem. Zhorela tretina zeme, zhorela tretina stromov a zhorela všet­ka zelená tráva. 8 Za­trúbil druhý an­jel: akoby bol veľký vrch roz­pálený ohňom vr­hnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv, 9 za­hynula tretina mor­ských živočíchov a tretina lodí bola zničená. 10 Za­trúbil tretí an­jel: z neba spad­la veľká hviez­da, ktorá horela sťa fakľa. Pad­la na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviez­da sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí po­mrelo od vôd, lebo zhork­li. 12 Za­trúbil štvr­tý an­jel: za­sia­hnutá bola tretina sln­ka, tretinamesiaca a tretina hviezd, takže sa ich tretina za­tmela, a deň i noc boli o tretinu tem­nejšie. 13 Po­tom som videl a počul or­la, ako letí stredom neba a volá mohut­ným hlasom: Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, až za­znejú poľnice troch an­jelov, ktorí ešte ne­trúbili.

EkumenickýZjavenie8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček