EkumenickýZjavenie3

Zjavenie

Posolstvo do Sárd1 An­jelovi cir­kvi v Sardách na­píš: 2 Pre­buď sa a po­silňuj čo os­talo, a malo umrieť. Lebo tvoje skut­ky ne­po­kladám za do­statočné pred svojím Bohom. 3 Roz­pamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul, za­chovávaj to a rob po­kánie! Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenaz­dáš, v ktorú hodinu k tebe prídem. 4 Ale v Sardách máš nie­koľko ľudí, čo si ne­poškvr­nili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hod­ní. 5 Kto zvíťazí, bude ob­lečený do bieleho rúcha a jeho meno ne­vymažem z knihy života. Jeho meno vy­znám pred svojím Ot­com i pred jeho an­jel­mi. 6 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám. Posolstvo do Filadelfie7 An­jelovi cir­kvi vo Filadel­fii na­píš: Toto hovorí Svätý, Prav­divý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý ot­vára tak, že ni­kto nezat­vorí, a za­tvára tak, že ni­kto ne­ot­vorí. 8 Po­znám tvoje skut­ky. Hľa, ot­voril som pred tebou dvere, ktoré ni­kto ne­môže za­vrieť. Lebo hoci máš málo síl, za­choval si moje slovo a nezap­rel si moje meno. 9 Hľa, dávam nie­ktorých zo synagógy satana, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale luhajú — spôsobím, že prídu, po­klonia sa až k tvojim nohám a spoz­najú, že som si ťa za­miloval. 10 Pre­tože ty si za­choval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet pre­veriť obyvateľov zeme. 11 Čo­skoro prídem! Pri­dŕžaj sa pev­ne toho, čo máš, aby ti ni­kto ne­vzal veniec! 12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svoj­ho Boha. Už ni­kdy viac od­tiaľ ne­vyj­de; na­píšem naň meno svoj­ho Boha aj meno mes­ta svoj­ho Boha — nového Jeruzalema, ktorý zo­stupuje z neba od môj­ho Boha, aj moje nové meno. 13 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám. Posolstvo do Laodicey14 An­jelovi cir­kvi v Laodicei na­píš: 15 Po­znám tvoje skut­ky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo horúci! 16 Tak­to, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vy­pľujem ťa zo svojich úst. 17 Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič ne­pot­rebujem, a ne­vieš, že si bied­ny, úbohý, chudob­ný, slepý a na­hý. 18 Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato pre­pálené ohňom, a tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa za­odel a nebolo vidieť han­bu tvojej na­hoty; a masť na po­mazanie očí, aby si videl. 19 Ja všet­kých, ktorých milujem, na­pomínam a prís­ne vy­chovávam. Buď teda hor­livý a kajaj sa! 20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak nie­kto počuje môj hlas a ot­vorí dvere, voj­dem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. 21 Toho, kto zvíťazí, po­sadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a za­sadol som so svojím Ot­com na jeho trón. 22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám.

EkumenickýZjavenie3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček