EkumenickýMatúš4,3

Matúš 4:3

Evanjelium podľa Matúša

Prišiel k nemu po­kušiteľ a po­vedal: Ak si Boží Syn, roz­káž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.


Verš v kontexte

2 Ježiš sa pos­til štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, až na­pokon cel­kom vy­hladol. 3 Prišiel k nemu po­kušiteľ a po­vedal: Ak si Boží Syn, roz­káž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. 4 On mu však od­povedal: Je na­písané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vy­chádza z Božích úst.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 A pri­stúpiac k nemu po­kušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, po­vedz, aby sa tieto kamene staly chlebami.

Evanjelický

3 Tu pri­stúpil po­kušiteľ a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, po­vedz, nech sa z tých­to kameňov stanú chleby!

Ekumenický

3 Prišiel k nemu po­kušiteľ a po­vedal: Ak si Boží Syn, roz­káž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.

Bible21

3 Vtom k ně­mu přistou­pil Pokuši­tel a ře­kl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni to­muto ka­mení, ať se pro­mění v chleby.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček