EkumenickýJózua1,14

Józua 1:14

Vaše ženy, deti a dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom, ale vy všet­ci boja­schop­ní muži prej­dite ozb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im,


Verš v kontexte

13 Pamätaj­te na to, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, vám pri­praví od­počinok a dá vám túto krajinu. 14 Vaše ženy, deti a dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom, ale vy všet­ci boja­schop­ní muži prej­dite ozb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im, 15 kým Hos­podin ne­prip­raví od­počinok vašim bratom i vám, kým ne­ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh. Po­tom sa môžete vrátiť do vlast­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podinov služob­ník Mojžiš na východe za Jor­dánom, a budete ju vlast­niť.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zo­stanú v zemi, ktorú vám dal Mojžiš z tej­to strany Jor­dána a vy poj­dete pri­pravení do boja na druhú stranu pred svojimi brat­mi, všet­ci udat­ní mužovia sil­ní a po­môžete im,

Evanjelický

14 Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom; ale vy všet­ci boja­schop­ní mužovia prej­dite vy­zb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im,

Ekumenický

14 Vaše ženy, deti a dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom, ale vy všet­ci boja­schop­ní muži prej­dite ozb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im,

Bible21

14 Vaše že­ny, vaše dě­ti i vaše stáda zůstanou v ze­mi, kte­rou vám Mo­jžíš dal v Za­jordání. Vy muži ale mu­sí­te jít v bo­jovém šiku jako udatní hr­di­nové před svý­mi bra­t­ry a po­máhat jim,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček