Ekumenický5. Mojžišova34

5. Mojžišova

Deuteronomium

Mojžišova smrť1 Z Moábskych stepí vy­stúpil Mojžiš na vrch Nebó, vr­chol Pis­gy, na­proti Jerichu, a Hos­podin mu ukázal celú krajinu: Gileád až po Dán, 2 celý kraj Naf­táliho i kraj Ef­rajima a Menaššeho i celý kraj Júdov až po Západ­né more, 3 Negev a ob­lasť údolia Jericha, mes­ta paliem, až po Cóar. 4 Hos­podin mu po­vedal: Toto je krajina, ktorú som pod prísahou sľúbil Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som po­vedal: Dám ju tvoj­mu po­tom­stvu. Do­volil som ti ju uvidieť na vlast­né oči, do nej však ne­voj­deš. 5 Po­tom tam, v Moábsku, zo­mrel Hos­podinov služob­ník Mojžiš, ako po­vedal Hos­podin. 6 Po­choval ho v údolí na­proti Bét-Peóru v Moábsku. Do­dnes však ni­kto ne­vie o jeho hrobe. 7 Mojžiš mal stod­vad­sať rokov, keď zo­mrel. Zrak mu nezos­labol a jeho život­ná sila ho ne­opus­tila. 8 Iz­raeliti oplakávali Mojžiša na Moáb­skych stepiach trid­sať dní, kým sa ne­skončili dni plaču a smút­ku za ním. 9 Jozua, syn Núna, bol pl­ný ducha múd­ros­ti, lebo Mojžiš naňho položil ruky. Iz­raeliti ho po­slúchali a konali tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 10 V Izraeli však už ne­povs­tal prorok ako Mojžiš, ktorému by sa dal Hos­podin po­znať z tváre do tváre. 11 Ni­kto iný sa mu ne­vyrov­nal konaním znamení a zá­zrakov, ktoré ho po­slal Hos­podin konať v Egypte pred faraónom a pred všet­kými jeho služob­ník­mi a celou jeho krajinou. 12 Ni­kto iný ne­prejavil takú moc, aby urobil všet­ky tie veľké a hroz­né skut­ky, ktoré Mojžiš vy­konal pred očami celého Iz­raela.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček